İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklının talebi ile devlet tarafından borcun nasıl tahsil edileceğini belirleyen hukuk dalına, icra ve iflas hukuku denmektedir. Alacakları borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklılar, zor kullanarak alacaklarını tahsil edemezler. Bu durumda borçluya karşı zorlama (cebri icra), sadece, kamu otoritesi tarafından ve yasalar çerçevesinde yapılabilir.

Borcun tahsili ve ödenmesi ile ilgili tüm usul ve esaslar, icra ve iflas hukuku tarafından düzenlenmiştir. Cebri icrada, ihtiyaç duyulduğunda icra müdürlerinin talep etmesi üzerine, tüm kolluk kuvvetleri de görevlendirilebilmektedir. Bu gibi durumlarda öncelikli olarak polis görevlendirilmektedir.

İcra Ceza Mahkemesi Nedir?
İcra ve İflas Kanunu’nun 331 ve 345. maddeleri arasında tanımlanan ve icra hukuku ile bağlantılı suçlara dair yargılama yapmakla görevli özel mahkemeye icra ceza mahkemesi denmektedir.

İcra Ceza Mahkemelerinin Görevleri Nelerdir?
İcra ceza mahkemeleri, özel kanunlara bağlı ceza mahkemelerinden olduğu için, sadece icra ve iflas ile ilgili davalara bakmakla görevlidir.

Bu kapsamda, icra mahkemesi tarafından bakılabilecek davalar şu şekilde sıralanmaktadır;

Borçlunun alacaklısını zarara sokmak amacıyla mevcudunu eksiltmesi suçu
Borçlunun kendisini aciz duruma düşürmesi veya durumunu ağırlaştırması suçu
İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin etme suçu
Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu suçu
Konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmada yetkili kimseleri hataya düşürme suçu
Kiracının işlediği suçlar
Müflisin mallarını vermeyenlerin işlediği suçlar
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi suçu
Ticareti terk etme suçu
Gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçu
Taahhüdü ihlal suçu
Çocuk teslimi emrine muhalefet suçu
İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girme suçu
İcra iflas kanunu 30 ve 31. maddeler hükmüne uymama suçu
Nafaka ödenmemesi veya nafaka kararlarına uymama suçu
Artırmadan çekilme suçu