Miras Avukatı

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir daport Avukatı

İzmir Miras Avukatı ve İzmir Miras Avukatları arayanlar Öz Hukuk Bürosun’dan İzmir Miras Avukatı için iletişim sayfamızdan randevu alabilirler.

Miras avukatı arayışı olan kişilere, tüm Türkiye’de Öz Hukuk olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Miras avukatı olarak çalışan uzman ve deneyimli kadrosu ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Miras avukatı ekibi miras hukukunun temel iş ve işlemlerinden olan vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmelerinin yapılması, mirasın reddi davası açılması, tereke tespiti davası açılması, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davasının açılması, tenkis davası açılması, muris muvazaası davalarının açılması gibi işlemlere ek olarak veraset ilamının alınması ve intikal işlemlerinin yapılması gibi tüm süreçleri takip etmekteyiz.

Bu süreçlerde müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etme ve danışmanlık hizmeti verme amacını güdüyoruz. İzmir’de miras avukatı kadromuz ile vasiyetname düzenlemelerine ek olarak vasiyetnamenin iptali, vasiyetin açılması davalarını da takip etmekteyiz.

Miras Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleriz

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
Mirasta tenkis davası,
Mirasta mal paylaşımı
Mirasta saklı payın korunması davası,
Muvazaalı miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin davalar
Mirasçı Kimdir?
Miras hukukunda iki çeşit mirasçı bulunur. Bunlardan biri miras bırakanın yasal mirasçısı, diğeri ise miras bırakan tarafından atanmış olan mirasçıdır.

Yasal Mirasçı: Miras hukukuna ilişkin temel düzenlemeler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yapılmıştır. Buna göre TMK md. 495-501 gereği miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eş yasal mirasçıdır.
Atanmış Mirasçı: Miras bırakanın hür iradesiyle mirasının bir kısmını veya tamamını belirli bir kişiye miras bırakması halinde mirasçı sıfatına haiz olan kimsedir. Miras bırakan bir vasiyetname düzenlemek sureti ancak bir kimseyi atanmış mirasçı olarak tayin edebilecektir.

Muris Muvazaası Davası

Miras bırakanın sağlığında diğer mirasçılara herhangi bir karşılık olmaksızın yapmış olduğu kazandırmaların bulunması halinde bu tasarruf nedeniyle miras payında azalma meydana gelen mirasçı denkleştirme davası açarak yapılan işlemden kaynaklı zararını talep edebilecektir. Örneğin miras bırakan sağlığında bir kısım taşınmazlarını mirasçılardan yalnızca birine bedelsiz olarak devretmişse, miras bırakanın ölümünden sonra bu taşınmazlardan hak sahibi olması devirle engellenen mirasçı dava açarak denkleştirme talep edebilecektir.

Burada devre konu mal varlığının saklı payı aşıp aşmadığına da bakılmaz. İşte bu işlem görünüşte bir satış işlemi gibi yapılmış olabilir. Bu durumda muvazaalı yani danışıklı bir işlemin varlığı söz konusu olacaktır. Bunun miras hakkı olan kişiler arasında gerçekleşmesi halinde muris muvazaasının varlığından bahsedilebilecektir. Bu gibi durumlarla daha çok miras bırakandan uzakta yaşayan ve sıkı aile ilişkileri olmayan çocukların karşılaştığı görülmektedir. Muris muvazaası davası avukatı ile bu tür hak ihlallerine uğramanız halinde tespit yapabilir ve dava açarak hakkınızı talep edebilirsiniz.

Vasiyetname

Vasiyetname, bir kişinin hayatta iken, öldükten sonra mirasının kimlere kalacağını, nasıl paylaşılacağını düzenlediği evraktır. Bunun hukuken tanımı, ölüme bağlı tasarruftur. Yani vasiyetname ile kişi, henüz hayatta iken, kendi mal varlığı üzerinde, ancak öldükten sonra hüküm ifade edecek tasarruflarda bulunabilmektedir. Vasiyetname 3 farklı şekilde tanzim edilebilmektedir:

Resmi Vasiyetname
El Yazılı Vasiyetname
Sözlü Vasiyetname
Resmî Vasiyetname:

Resmi vasiyetnamenin iki tanık huzurunda noter önünde düzenlenir. Miras bırakan, arzularını notere bildirdikten sonra, noter vasiyetnameyi yazar ve okuması için miras bırakana verir. Bunun üzerine miras bırakan, vasiyetnameyi okuduğunu ve okuduklarının, son arzuları olduğunu noterin huzurunda 2 tanığına söyler.

Tanıklar ise, miras bırakanın bu ifadesinin, kendi önlerinde yapıldığını ve miras bırakanı bu işlemi yapmaya ehliyetli gördüklerini vasiyetnameye yazarak altını imzalarlar. Vasiyetname içeriği, tanıklara bildirilmek zorunlu değildir. Vasiyetname, miras bırakan tarafından da imzalandıktan sonra noter de vasiyetnameye tarih koyarak imzalar.

Kimler Vasiyetnamede Tanık Olamaz?

Fiil ehliyeti olmayanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, miras bırakanın eşi, üst-altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine memur/noter veya tanık olarak katılamazlar.

El Yazılı Vasiyetname:

Bu vasiyette, miras bırakan, yıl, ay, gün ve bulunduğu yeri de yazmak suretiyle, tüm vasiyetini el yazısıyla başından sonuna kadar sonra da imzalar.

Sözlü Vasiyetname:

Eğer muris, kendisini bekleyen yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi mücbir sebepler nedeniyle, resmî veya el yazılı vasiyetname yapamayacak durumda ise, sözlü vasiyet yapabilir. Unutulmamalıdır ki öncelik resmi vasiyetnamenin yapılmasıdır. Ancak bunun mümkün olmadığı hallerde diğer vasiyetname türlerinin tercih edilmesi söz konuş olabilecektir.

Yine belirtmek isteriz ki vasiyetname hükümlerinden memnun olmayan ve vasiyetnamenin kendisi aleyhine düzenleme içerdiğine inanan mirasçılar vasiyetnamenin iptalini bir dava açmak yolu ile sağlayabileceklerdir. Vasiyetnamenin iptali davası ile vasiyetin iptalinin sağlanması için kanunda belli koşullar aranmıştır. Bu durumların varlığının ispat edilmesi halinde Mahkeme, vasiyetnamenin iptaline karar verebilir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

İsminden de anlaşıldığı üzere bir kimsenin ölümüne kadar bakılması için yapılan bir sözleşmedir. Kişinin kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayamaması ve kendisine bu sebeple belirli bir karşılık vererek baktırmasına yönelik yapılan sözleşmedir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmedir. Kendisine bakılması için malvarlığını bırakması veya malvarlığından belirli bir malı vermesi ile karşı tarafında kişinin kişisel ihtiyaçlarında yardımcı olması ve hizmet sağlayarak bakmasıdır. Dolayısıyla bu sözleşme ivazlı(karşılıklı) bir sözleşme olarak karşımıza çıkar.

Tarafların Sözleşme Gereğince Borçları/Edimleri Nelerdir?

Bakımı sağlayacak olan kişi; bakacağı kişinin vefatına kadar kendisine bakmak, bakımına gerekli özeni göstermek ve sözleşme çerçevesinde kararlaştırılan hizmeti sağlamakla yükümlüdür.
Kendisine baktıran kişi; malvarlığının tamamını veya bir kısmını yahut malvarlığından belirlediği bir malı vermekle yükümlüdür. Aynı zamanda malvarlığı yerine para vermesi de mümkündür.
Terekenin Tespiti Davası
Uygulamada miras bırakan kişinin ölümünden sonra mirasçılarına hangi mal varlıklarının kaldığı yönünde bir bildirim yapılması söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle miras bırakanın mal varlıklarının mirasçılar tarafından araştırılması gerekmektedir. Miras bırakan adına kayıtlı taşınmazların, banka hesaplarındaki paraların, hisse senetlerinin ve varsa araçların tespiti için tereke tespiti davası açılması gerekmektedir. Tereke tespiti davası ile miras bırakanın alacak ve borçlarının tamamı Mahkemece tespit edilmektedir.

Mirasta Tenkis Davası

Kanun gereği miras bırakanın sağlığında yaptığı bir takım tasarruflar ile mirasçıların yasal miras paylarının belli bir kısmı üzerinde tasarruf etmesi sınırlandırılmıştır. Bir diğer tabirle miras bırakanın mirasçılardan bir veya birkaçını mirasından mahrum etme imkanı ortadan kalkmıştır. Saklı payı ihlal edilen mirasçı tenkis davası açarak saklı payına tecavüz edilmesinden kaynaklı zararlarını tazmin edebilecektir. Tenkis davasının konusu miras bırakanın saklı paya tecavüz anlamına gelen tasarruflarının bu tecavüz oranında indirilmesi, indirilen bu kısmın da saklı payına tecavüz edilen mirasçıya tahsis edilmesidir.

Mirasta Mal Paylaşımı

Miras hukuku ölen kişinin mal varlıklarının yasada belirlenen kişilere belirli pay oranları nispetinde intikalini ve bunların ne şekilde paylaşılacağını düzenler. Tereke ise miras bırakanın alacak ve borçları da dahil olmak üzere tüm varlıklarına verilen isimdir. Miras paylaşımı ise miras bırakanın bu varlıklarının oluşturduğu terekenin mirasçılar arasında bölüşülmesi anlamına gelmektedir.

Bizim hukukumuzda iki tür mirasçı vardır. Bunlar yasal mirasçı ve atanmış mirasçıdır. Yasal mirasçı kanun tarafından belirlenmiş, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda düzenlenmiş olan kişilere denir. Buna göre miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve alt soyu ile sağ kalan eş yasal mirasçıdır. Atanmış mirasçı ise miras bırakanın özgür iradesi neticesinde belirli kişileri mirasçı olarak belirlemesi halinde mirasçı sıfatı kazanan kimselerdir.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası

Miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılar mal varlıkları üzerindeki ortaklıklarının sona erdirilmesini talep edebilirler. Mal varlıklarının ne şekilde paylaşılacağı konusunda anlaşma sağlanamaması halinde mirasçılardan her biri Sulh Hukuk Mahkemesinden ortaklığın giderilmesini isteyebilecektir. Ortaklık, satış yolu ile veya aynen taksim yolu ile giderilebilir. Bunun yapılmasında malın cinsi, sayısı gibi özellikler önem arz etmektedir. Buna ortaklığın giderilmesi demektir.

Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi ve İntikal İşlemleri

Miras bırakanın vefatının sonrasında miras bırakanın mirasçılarının kim olduğunun ve bu kimselerin paylarının ne oranda olduğunun tespiti veraset ilamı, diğer adıyla mirasçılık belgesinin alınması ile belirlenebilecektir. Veraset ilamı yahut mirasçılık belgesi mirasçılardan herhangi biri tarafından Noter’den temin edilebileceği gibi Sulh Hukuk Mahkemeleri’nden de talep edilebilir.

Ancak mirasçılar arasında başka ülke vatandaşlığı olan yahut Türkiye’de ikamet adresi bulunmayan kimselerin bulunması halinde mirasçılık belgesi noterden çıkarılamaz, belgenin temini için Sulh Hukuk Mahkemesi’nde hasımsız bir dava açılmak zorundadır. Aksi kanıtlanana kadar mirasçılık belgesi geçerli kabul edilecektir.

Mirasçılık belgesinde hatalı bir durum olduğunun tespit edilmesi halinde ise mirasçılık belgesinin iptali davası açılması gerekmektedir. Miras bırakandan kalan mal varlıklarının mirasçılara geçişinin sağlanması işlemine intikal denmektedir. Örneğin taşınmaz bir mal varlığının mirasçılara intikalini sağlamak için ilgili Tapu Müdürlüklerinde intikal işlemlerinin yapılması için mirasçılık belgesi ile başvuru yapmak gerekmektedir. Bu süreçte taraflar kendileri bizzat işlemleri takip edeceği gibi bu süreci bir miras avukatı aracılığıyla takip etmeleri de mümkündür.

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

Miras bırakanın vefatından sonra mirasçılara kalan mal varlıkları üzerinde mirasçılar el birliği ile mülkiyet sahibi olurlar. Mülkiyet türlerinden bir diğeri ise paylı mülkiyettir. Elbirliği ile mülkiyette tapuda hisse oranları yani paylar yoktur. Paylı mülkiyette ise pay oranları bellidir. Bu nedenle de paylı mülkiyette payların devri, rehini ve alacaklılar tarafından haczi mümkündür. Elbirliği mülkiyetinde ise paylı mülkiyetten farklı olarak üzerinde serbestçe tasarruf edilebilecek paylar yoktur.

Paylı mülkiyete geçiş için maliklerin tamamı bir araya gelemiyorsa paylı mülkiyete dönüştürme davası açılmalıdır. Yine uygulamada karşılaşılan en büyük sorunlardan biri mirasçılık belgesindeki paylar belirli olmasına rağmen miras bırakanın bankalarda varlıklarının mirasçıların tamamı hazır bulunmadığı mühletçe bankalar tarafından mirasçılara verilmemesidir.

Örneğin miras bırakanın bankada bir parası varsa ve tüm mirasçıları bir araya getiremiyorsanız, bu para üzerindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesini dava yolu ile talep etmelisiniz. Mahkeme tarafından verilen kararla birlikte bankaya gittiğinizde payınıza düşen parayı alabilirsiniz.

Miras Avukatı Ne İş Yapar?

Miras avukatı görevleri, temel anlamda ölen bir kişinin ardından mal paylaşımı yapılırken yaşanan veya yaşanabilecek hukuki anlaşmazlıkları çözmektir. Bu alanda miras avukatına ihtiyaç duyulan hukuki ihtilaflar ve düzenlenmesi gereken hususlar şunlardan oluşur:

Miras bırakanın mirasçısını gösteren belgenin hazırlanması
Veraset ilamının alınması
Vasiyetname düzenlenmesi
Mirasçı atama sözleşmesinin hazırlanması
Mirasta mal paylaşımının hukuka uygun şekilde yapılması
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi
Miras bırakan kişinin malvarlığı tespitini içeren tereke davasının açılması ve takibi
Mirasçılık belgesinin iptali davaları
Mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması
Mirasın reddi (Reddi Miras) davasının açılması ve takibi
Muvazaalı işlemlere karşı iptal davaları
Saklı payın korunması davasının yürütülmesi
Ortaklığı giderilmesi davasının açılması ve takibi
Mirasta iade davalarının yürütülmesi
Mirasta taksim sözleşmelerinin hukuka uygun bir şekilde hazırlanması
Miras hukukunda tenkis davası açılması ve takibi
Vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyet iptali davalarının açılması ve takibi
Görüldüğü üzere hukuki alanda hemen hemen herkesin başına gelebilecek hususların çözümünde deneyimli ve mesleki anlamda tecrübeli miras avukatına ihtiyaç duyulabilir. Miras avukatlarının bu özel hukuk dalında ne kadar deneyim kazanırlarsa o kadar başarılı hukuki süreç yönetebildikleri bilinir. Dolayısıyla miras hukuku kapsamında meydana gelen hukuki anlaşmazlıkların giderilmesinde herhangi bir hak kaybına uğramamak için bu tür avukatlardan destek alınmalıdır.

Miras Avukatı Neden Önemlidir?

Miras avukatı tutmanın önemi, özellikle gayrimenkul gibi yüksek maliyetli unsurların da devreye girdiği miras hukukunda hak kayıpları yaşamamak için ayrı bir yere sahiptir. Çünkü miras paylaşımları sırasında sıklıkla mirastan mal kaçırma gibi hukuka uygun olmayan hareketlere girilebilir. Mirasta saklı payı olan kişilerin karşılaştığı bu tür durumların hukuka uygun şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için miras avukatı önem taşır.

Miras Hukuku Davaları Nelerdir?

Miras hukuku davaları, miras avukatlarının vekalet ile açabildiği veya açıldıktan sonra takip edebildiği davalar arasında yer alır. Uygulamada en çok karşılaşılan miras hukuku davaları arasında şunlar yer alır:

Mirasçılık belgesi davası
Atanmış kişiye mirasçılık belgesi verilmesi davası
Mirastan yoksunluğu tespiti davası
Mirasın reddi halinde mirasçılık belgesi verilmesi davası
Terekenin korunmasına ilişkin dava
Tapu kütüğündeki kişi ile miras bırakanın aynı kişi olduğunun tespitine yönelik dava
Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası
Mirasta denkleştirme ve terekeye iade davası
Mirasta istihkak davası
Saklı pay mirasçılarının tenkis talebi davası
Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması davası
Alacağın tereke masasına kayıt ve kabulüne ilişkin dava
İflas idaresinin mirasın reddinin iptaline ilişkin dava
Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali davası
Mirasın paylaştırılması talebine ilişkin dava
Miras ortaklığına temsilci atanması davası
Miras taksim sözleşmesinin iptali davası
Vasiyetnamenin iptali davası
Mirastan feragat sözleşmesinin geçersizliğinin tespitine ilişkin dava
Mirasın borca batık olduğunun tespiti davası
Mirasın reddi kararının iptali davası
Mirasın resmi defterinin tutulmasına ilişkin dava
Mirasın mirasçılar tarafından gerçek reddine ilişkin dava

Miras Avukatı Ücreti

Miras avukatı ücretleri, bilindiği üzere her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “asgari ücret tarifesi” şeklinde düzenlenir. Miras hukuku kapsamında görülen davalarda avukata vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla miras avukatı vekillik ücretleri her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukat ücreti mümkün olabilir

Miras Avukatı Arıyorum

Uzman miras avukatı arayışınızda, Avukat Melda Merve Öz ve deneyimli avukat ekimizden destek alabilirsiniz. Miras hukukunda deneyim sahibi ve uygulamadaki prosedürlere hakim avukat ekibimizden yararlanarak herhangi bir hak kaybına uğramadan dava süreçlerini tamamlayabilirsiniz. Bu kapsamda mal kaçırma davası, veraset ilamı, vasiyetname düzenlenmesi, tenkis davası, ortaklığın bozulması davası gibi hukuki uyuşmazlıklarda tecrübeli avukatlarımızdan yararlanabilirsiniz.

Öz Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin her türlü miras hukuku davasında profesyonel destek sunmaktayız. Miras hukukunda, dava dosyasının hazırlanmasından başvurulara, sürecin yönetilmesinden dava takibine kadar zorluk yaşadığınız her anda tecrübeli miras avukatı başvurusunda bulunabilirsiniz. Mirasın paylaşılması gibi önemli bir durumda geri dönüşü olmayan hatalar yapmamak ve hak kaybına uğramamak için Öz Hukuk Büromuzu tercih edebilirsiniz.

Ana SayfaKurumsalAğır Ceza AvukatıBoşanma AvukatıCeza AvukatıGayrimenkul Avukatıİcra ve İflas Avukatıİş AvukatıMiras AvukatıTazminat AvukatıYabancılar Avukatıİzmir AvukatBlogİletişim