İzmir Avukat

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir daport Avukatı

İzmir Avukat, İzmir Avukat Tavsiye ve İzmir Boşanma Avukatı konusunda tecrübeli ve İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Boşanma Avukatları hizmeti için bizi arayın.

İzmir Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul projelerinin hukuki altyapısının oluşturulması, devir sözleşmelerinin hazırlanması, alışveriş merkezleri, site ve benzeri toplu konut projelerine ilişkin hukuki alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kira sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmelerinden kaynaklanan kira tespiti ve tahliye davaları, gayrimenkulün ayıplı ve eksik inşasından kaynaklı davalar, taşkın yapılara ilişkin davaların takibi, tapu iptali ve tescili, Müteahhide Karşı Açılacak Tazminat Davaları, Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu Tescil Davası, Kat Karşılığı İnşaat ( Eser ) Sözleşmesinden Doğan Davalar, Zamanaşımına Dayalı Tapu Tescil Davası, Taşınmazın Haksız İşgali Nedeniyle Ecrimisil Davası, Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şüyu ) Davası, İstihkak ( Eşyayı Geri Alma ) Davası, El Atmanın Önlenmesi ( Müdahalenin Meni ) Davası, Hak Sahipliğinin Tespiti Davası, Zilyetlik Davaları, Düzeltim ( Kayıt Tashihi ) Davası, Geçit(yol) Hakkının Tesisi Davası, Geç Teslim Nedeniyle Kira Alacağı Davası, Ayıplı İfa Nedeniyle Tazminat Davası, Aile Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları, İdare Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları, Tüketici Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları, Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları, İcra ve İflas Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları, Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi davalarında hizmet verilmektedir.

İzmir İş Avukatı

İş hukuku alanında genel hukuki danışmanlık, Şirketlerin, çalışanlarına yönelik uygulamalarının mevzuata uygunluğu konusuna hukuki danışmanlık, işçi ve işverenin taraf olduğu iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarda ve arabuluculuk süreçlerinde, avukatlık hizmeti verilmektedir. Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, İş akdinin sona erme safhasında fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuat temelinde hukuki bilgilendirme yapılması, Kıdem ve İhbar Tazminatı başta olmak üzere fazla mesai, yıllık izini, hafta tatili ve sair işçilik alacakları için dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, İşe iade dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Mobbing ve kötü niyet tazminatı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlere ilişkin işçilik alacağı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, İşçilerin sigortalı gösterilmediği, sigorta girişi yapılmadığı durumlarda hizmet tespiti davalarının açılması ve takibi, İş kazasından kaynaklı tazminat ve ceza dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Toplu İşçi Davalarının ve Arabuluculuk süreçlerinin takibi, İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda yasal mevzuat hakkında bilgilendirme yapılması, İşveren ve çalışanların, yasal mevzuat temelinde haklarının korunması konularında danışmanlık hizmeti sunulması, Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, İş Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklı tüm ihtilaflar temelinde dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Şirket iç yönetmelikleri ile disiplin yönetmeliklerinin ve talimatnamelerin hazırlanması hizmetleri verilmektedir.

İzmir Boşanma Avukatı

Evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka, velayet, mal rejimi, hısımlık, soy bağı, evlat edinme, çocuk malları, aile malları gibi konularda uyuşmazlıkların mahkeme önünde ve taraflar arasında protokol düzenlenerek çözümü için özel hayatın gizliliğine dikkat ederek Aile Hukuku alanında Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık hizmeti vermektedir Anlaşmalı boşanma için protokol tanzimi ve hukuki mütalaa verilmesi.Anlaşmalı boşanma davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Çekişmeli boşanma davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Nişanın bozulması temelinde açılacak maddi ve manevi tazminat davaları, Nafaka davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Nafaka alacaklarının icra işlemlerinin yapılması ve takip edilerek neticelendirilmesi, Tazminat alacaklarının icra işlemlerinin yapılması ve takip edilerek neticelendirilmesi, Velayet Davaları, Mal rejimi tasfiyesi davaları, Eşlere evlenme öncesi safhada, uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin tanzimi ve tüm yönlerini kapsayacak şekilde hukuki danışmanlık, Babalık, Analık ve Soy bağının kurulması davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Nesebin reddi davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Hatalı nüfus Kaydının düzeltilmesi davası, Çocuğun Mallarının Korunması davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Yabancı ülke mahkemelerinden alınan boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, Aldatan eş ve 3. Kişi hakkında manevi tazminat davası açılması ve takibi, İsim değişikliği Davaları ve yaş değişikliği davaları konularında hizmet verilmektedir.

İzmir Ticaret Avukatı

Yerli ve yabancı Şirketlerin kurumsal altyapıya kavuşturulması, tüm şirket kuruluşları, genel kurulların düzenlenmesi, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri, genel kurul kararlarının iptali, ön incelemelerinin ve hukuki altyapılarının hazırlanması, gerekli idari izinlerin alınması, kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi, Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki Alacak ve Tazminat Davaları, Ticari Satım Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları, Ticari Mal Değişimi Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları, Ticaret Unvanına Yapılan Tecavüz Nedeniyle Doğan Tazminat Davaları, Anonim Şirket, Limited Şirket, Kollektif Şirketi, Komandit Şirket ve Şahıs Şirketlerinden doğan tüm tazminat ve davalar, Bono, Poliçe, çek ve sair kambiyo evraklarından doğan tazminat, menfi tespit, Kıymetli evrakların kaybolmasından doğan davalar, ve istirdat davaları, Tüm ticari işlerden kaynaklı alacakların tahsil ve takibi davaları, Taşıma sözleşmelerindan doğan davalar, ,Ortaklık çıkma payının istenmesine dair tazminat davası, Şirket müdürlüğünden azil davası, şirket müdürü ve yönetim kuruluna açılacak tazminat davaları, Şirket denetçilerine karşı açılacak tazminat davaları, Şirket bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmesi davaları, Şirket Yönetim Kurulu ve Müdürlerinin açacağı tazminat davaları, Genel kurul kararlarının iptali davaları, Şirketin feshi davaları vb. Alanlarda Türkçe ve İngilizce hizmetler verilmektedir.

Uluslararası Sözleşmeler ve Ticari Anlaşmalar Avukatı

Uluslararası satışlar, acentelik, distribütörlük, finansal kiralama, iş ortaklığı kuruluşu ve sair ticari anlaşmalarda temsil etmekte ve bu alanlarda ulusal ve çok uluslu müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetlerimizi sunmaktayız. Ticari sözleşmelerin hazırlanması süreci, hukuki alt yapı hakkında danışmanlık hizmeti, sözleşmelerin güncellenmesi, sözleşme sonrası sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, müzakere süreçlerinin yürütülmesi, ihtarnamelerin hazırlanması, arabuluculuk ve tahkim süreçlerinin yürütülmesi alanlarında müvekkillere Türkçe ve İngilizce olarak hizmet verilmektedir.

İzmir Miras Avukatı

Vasiyetname Sözleşmelerinin Hazırlanması, Miras Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti sunulması, Veraset İlamı ( mirasçılık belgesi) ,Terekenin Tespiti davası, Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası, Vasiyetnamenin iptali davası, Tenkis Davası, Denkleştirme Davası, Mirastan Mal Kaçırma Davaları, Mirasın Reddi ve Mirasçılıktan çıkarma işlemleri, Muris muvazaası Davaları Miras sebebiyle istihkak davası, Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davaları, Protokollerin Hazırlanması konularında hizmet verilmektedir.

Amacımız, zorlu süreçleri profesyonel bir şekilde atlatmanız için sizlere yardımcı olmaktadır.

Sevgi, bilgi ve çalışma, yaşamın tükenmez enerji kaynaklarıdır. O halde yaşamı onlar yönetmelidir.

İzmir’de faaliyet gösteren ofisimiz, bireysel ve kurumsal müvekkillerine, gayrimenkul davaları, idare hukuku, aile ve boşanma davaları, tazminat davaları, trafik kazası davaları, ticaret davaları, iş davaları, icra takipleri vb. alanlarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ana SayfaKurumsalAğır Ceza AvukatıBoşanma AvukatıCeza AvukatıGayrimenkul Avukatıİcra ve İflas Avukatıİş AvukatıMiras AvukatıTazminat AvukatıYabancılar Avukatıİzmir AvukatBlogİletişim