İcra ve İflas Avukatı

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir daport Avukatı

İzmir İcra Avukatı ve İzmir İcra Avukatları arayanlar Öz Hukuk Bürosun’dan iletişim sayfamızdan randevu alabilirler.

İcra Avukatı Kimdir?

İcra avukatı, icra ve iflas alanında kendisini geliştirmiş, çalışmak istediği dosyalar tercihini İcra ve İflas Hukuku alanında kullanan avukattır. Avukat kendisini bir alanda geliştirmiş ve o alandaki dosyalar üzerinden çalışma tercihinde bulunabilir.

Kurum veya şahıs olan alacaklının alacak tahsili, müvekkili borçlu ise dosya hesabına dair görüşmeler yapması, icrada başlatılan icra takipleriyle ilgilenmesi, haciz ve rehin gibi işlemler adına hizmet vermektedir. İcra avukatı tercihinde güven ilişkisi çok önemlidir. İcra dosyası adına işlem yapmasını tercih ettiğiniz avukatınızın dosyaların sorumluluğunu alması, dosyalarınızla ilgilenmesi konusunda güven temelinde anlaşmanız mühimdir.

İcra dosyaları sürekli olarak gelişmeleri takip edilmesi gereken dosyalardır. İcra takibi açılması sonrasında ilgilenilmemesi haciz yenileme işlemlerinin yapılmaması, borçlunun malvarlığına ilişkin gelişmelerinin takip edilmemesi halinde alacağa dair kayıplar gerçekleşecektir.

İcra Avukatı Ne Yapar?

İcra ve İflas Hukuku alanındaki uyuşmazlıklarda öncelikle, icra takibi başlatılmadan alacaklı ve borçlu bakımından uyuşmazlığın çözümü olup olmayacağı konusunda talebe göre görüşmeler yapacaktır,
Eğer avukat, borçlu tarafın vekilliğini yapıyor ise icra takip dosyasında usulsüzlük olup olmadığı, takibe ve borca itiraz sunulması, borçlunun böyle bir borcu yok ise borcunun olmadığına dair bildirimde bulunması, borçlu dosya borcunu ödemek istiyor ise dosya hesabının kapatılması, dosyada haciz var ise borç ödeme nedeniyle haczin kaldırılmasına ilişkin işlemler,
Alacaklı talebi üzerine ilamlı, ilamsız ya da kambiyo senetlerine (çek, bono, poliçe) özgü icra takibinin hazırlanması, icra takibi başlatılırken borçluya gönderilmesi gereken ödeme emri düzenlenmesi, ödeme emrine eklenmesi gereken belgeler ekine sunularak borçluya ödeme emri gönderilmesi,
İpotek ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibi yapılması,
Borçluya gönderilen tebligatın tebliğ edilip edilmediği, tebligatın iade olması halinde kanuna ve usule uygun yeni bir tebligatın gönderilmesi,
Borçlunun ödeme yapmaması halinde borçluya karşı haciz işlemleri gerçekleştirilmesi,
Haczedilen malların satışa konulması ve alacağın tahsil edilmesi,
Borçlu hakkında iflas davası açılması, iflasın takibi, alacağın iflas yoluyla tahsil edilmesi,
Satış ihalelerine katılması,
İcra takibi esnasında yapılan işlemlere dair açılması gereken davaların açılması (istihkak, menfi tespit, istirdat davası gibi),
İcra suçlarının işlenmesi halinde icra ceza mahkemesine tazyik hapsi istemiyle şikayet yoluna başvurulması gibi tüm işlemler icra avukatı tarafından yapılabilecektir.
Çınar Hukuk Bürosu olarak İcra ve İflas Hukuku’na dair her türlü işlemler, müvekkilin talebi ve menfaatine yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. İcra ve İflas Hukuku, derin bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren bir alandır. Hem borçlu hem de alacaklı adına yapılacak işlemler her türlü hukuki mücadelede özverili bir şekilde çalışmayı gerektirmektedir.

İcra Avukatı Danışma Hizmeti

Avukatlar, kişilerin hukuki uyuşmazlığına dair hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İcra ve İflas Hukuku alanında da çalışmalarını yürüten Çınar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İcra ve İflas hukuku alanında talep etmiş olduğunuz tüm sorularınıza danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku’na dair verilecek olan danışma hizmetlerinde hem borçlu hem de alacaklı açısından hukuki sorunlara yanıt verilmektedir.

Borçlu kendisine karşı açılmış olan icra takibine ilişkin itiraz yoluna başvuruda bulunup bulunamayacağı, itiraz etme süresi kaçırılmış ise hangi davaları hangi şartlarla açabileceği gibi detaylı olarak icra takiplerindeki süreçlere dair sorulara cevap alabilecektir.

Alacaklı olan taraf açısından ise borçlu aleyhine hangi tür icra yoluna başvuruda bulunabileceği, icra takibi süreci hakkında detaylı bilgilendirme, alacağının tahsil edilmesine ilişkin danışmanlık hizmeti verilebilecektir.

Çınar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, gerek ofisimizde gerek online olarak danışmanlık hizmeti almak için iletişim bölümü üzerinden telefon veya e- posta üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Online avukatlık danışma hizmetimizden ofisimize gelmeye zamanı olmayan, şehir dışı veya yurtdışında olan kişiler yararlanmaktadır. Online avukatlık danışma hizmetini WhatsApp, Skype, Facebook veya Zoom gibi uygulamalar üzerinden randevu gün ve saat belirlenmesi sonrasında gerçekleştirmekteyiz.

Danışmanlık hizmetine başvuracak olan kişi, İcra ve İflas Hukuku’na dair uyuşmazlık adına belgelerini, dokümanlarını bizlere sunabilir, online danışmanlık hizmeti alan kimse e-posta aracılığıyla bu belgeleri gönderebilirler. Ödeme emri, tebligat, icra dosyasına ilişkin incelemeler üzerinden hukuki bilinç sağlamak adına danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Diğer bir husus da danışmanlık hizmeti alacak kimse, avukata vermiş olduğu bilgi ve belgelerin mesleği gereği sır saklama yükümlülüğü altında olduğunu bilmelidir. Hem meslek kuralları hem de hukuki olarak avukata verilen bilgiler avukat tarafından üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır.

Ancak danışmanlık hizmeti almak isteyen kimse, ücretsiz avukat danışma hizmetini almayacağını bilmesi gerekmektedir. Türkiye Barolar Birliğince avukatın ücretsiz olarak danışma hizmeti vermesi halinde disiplin cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Danışmanlık ücreti ise TBB tarafından belirlenen asgari danışma ücretinin altında olamayacaktır.

İcra Avukatının İcra Takibi Başlatması

İcra takibi, icra müdürlüğü üzerinden alacağın tahsil edilmesi amacıyla başlatılmaktadır. Alacaklının kendisi avukatsız olarak icra takibini başlatma hakkı bulunmaktadır. Ancak İcra ve İflas Hukuku, hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren bir alandır. Kişinin derin hukuki bilgisi olmadan yapacağı her işlem aleyhine olup hak kaybına neden olacaktır.

Öncelikle alacaklının borcuna dair hangi icra yolu üzerinden açılması gerektiği, icra takibinde yetkili icra müdürlüğü, icra takibine dair masraf ve harcın yatırılması, borçluya gönderilecek olan ödeme emrinin yasaya göre hazırlanması, tebligat işlemleri, icra takibinin takip edilmesi, borçlunun malvarlığına dair icra müdürlüğünden sorgu yapılması, malvarlığı üzerinden haciz talebinde bulunulması, haczedilen malların satışa çıkarılması gibi aşama aşama gidilen birden fazla işlem bulunmaktadır. Bu nedenle alacaklının hakkını korumak ve icra takibine ilişkin tüm işlemlerin avukat ile takip edilmesi hukuki ve maddi kayıplar yaşamamak adına önemlidir.

İcra Avukatının Menfi Tespit Davası Açması

Menfi tespit davası, icra takibinde borçlunun borcu olmadığını tespit etmek için açacağı davadır. Menfi tespit davası, icra takibinden önce veya sonra açılacak bir dava olup icra takibinden önce menfi tespit davası açılması halinde talep üzerine alacağın %15’inden aşağı olmama kaydıyla teminat ödenmesiyle icra takibi üzerinden durdurma, ihtiyati tedbir kararı verilecektir. İcra takibi sonrasına açılan menfi tespit davasında icra takibinin durdurulmasına karar verilmemektedir. Dava borçlu lehine karar verilir ise icra takibi hemen durdurulacaktır.

Menfi tespit davasının icra avukatı ile takip edilmesi önemlidir. Menfi tespit davasına ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun bir dilekçenin hazırlanması, duruşmaların takibi, borçlunun borcu olmadığına dair delillerin dosyaya sunulması, mahkemenin karar vermesi halinde icranın durdurmasına ilişkin verilen kararın icra dosyasına sunulması gibi tüm işlemler icra avukatı tarafından takip edilecektir. Avukatsız dava açma herkesin hakkıdır, ancak hukuki bilgi, tecrübe ve terim bilmeyi gerektiren bu aşamalarda işinde uzman olan avukatlarla yürütülmesi kayıpların doğmaması adına önem taşımaktadır.

İcra Avukatının İstirdat Davası Açması

Borçlu kendisine açılan icra takibine süresinde itiraz etmediği için kesinleşen takip üzerinden borçlu olmadığı halde ödemiş olduğu parayı geri almak adına istirdat davası açmaktadır. İstirdat davası, borcun kesinleşmesi üzerine icra takibine konu olan borcun tamamının ödenmesi sonrasında açılabilmektedir. Menfi tespit davasının açılması sonrasında borçlu, borcun tamamını öder ise menfi tespit davası istirdat davasına dönüştürülerek devam edecektir.

İstirdat davasına hazırlık süreci, dilekçe hazırlanması, hak düşürücü süre içerisinde davanın açılması gibi tüm teknik detay gerektiren konularda avukat aracılığıyla dava açılmalıdır. İstirdat davası sonucunda kabul kararının verilmesi halinde, borçlu icra takibi esnasında ödemiş olduğu parayı, istirdat davası açarken yatırmış olduğu harcı ve yargılama giderlerini davacı borçluya ödenmesi yönünde karar verecektir.

Tüm bu nedenle icra avukatı aracılığıyla istirdat davası açılması mühim bir konudur, borçlu olunmadığının ispatı açısından deliller önem taşımaktadır ve dava sürecinin yürütülmesi teknik bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından gerçekleştirildiği vakit hukuki kayba neden olacaktır.

Nafaka Borcuna Dair İcra Avukatının Önemi

Nafaka alacaklısı olan taraf, nafaka borçlusundan alacağını alamıyor ise icra takibi başlatarak alacağının tahsil edilmesi yoluna gidebilebilecektir. İcra avukatı, nafaka alacağına ilişkin hazırladığı ödeme emrinde ödenmeyen nafaka alacaklarını kalem kalem belirterek hazırlayacak, nafakaya ilişkin kurulan hükmü ödeme emri ekinde sunulacaktır. Nafaka borçlusunun ödeme yapmaması halinde, nafaka ödenmediği için şikayet yoluna başvurarak 3 aylık tazyik hapsinin hükmedilmesine karar verilmesi talebinde bulunacaktır.

Nafaka alacaklısının avukatsız icra takibi başlatması veya borçlunun tazyik hapsi cezası alması talebiyle şikayet yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır. Ancak uygulamada sıkla karşılaştığımız durumlardan birisi nafaka alacaklısının hukuki bilgi ve tecrübe sahibi olmaması nedeniyle yaptığı işlemlerden ret cevabı almasıdır. Nafaka alacaklısı, borçludan nafaka alacağını hemen tahsil etmek amacıyla icra takibini kesinleştirmeden veya usule uygun tebligat yapılmadan şikayet yoluna başvurmaktadır.

Nafaka şikayeti başvurularında, yalnızca son 3 aylık ödenmeyen nafaka adına icra ceza şikayet yoluna başvurulabileceği, sürenin ne zamandan başlayabileceği gibi teknik konular bilinmeden açılması borcun tahsilini imkansız hale getirmektedir. İşin uzmanına başvurmadan yapılan her işlem, maddi ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Çocuk Teslimine Dair İcra Avukatının Önemi

Boşanma sürecinde velayet hakkı verilmeyen tarafa küçükle görüşmesi adına kişisel ilişki günleri tayin edilmektedir. Küçük, mahkeme kararıyla belirlenen gün ve saatlerde velayeti alan kişi tarafından teslim alınacaktır. Ancak mahkemenin vermiş olduğu karara uyulmaması halinde çocuk teslimi, icra aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Bu tür işlemlerin icra ve boşanma avukatı aracılığıyla gerçekleştirilerek velayeti almayan tarafın mağdur olması önlenecektir. Avukat, çocuk teslimine dair icra takibi başlatacak, ödeme emri ekine ilgili ilamı sunacak ve tebligat işlemlerini gerçekleştirecektir. Ayrıca çocuk teslimi gerçekleştirileceği. Gün adına icra müdürlüğünden pedagog, icra memuru ve araç temini açısından detaylı işlemler gerçekleştirilecektir.

Çocuk teslimi esnasında herhangi bir problem çıkması veya çıkabilecek durumun oluşmasının önlenmesi için tedbirler alınacaktır. Çocuk tesliminde olan olaylar, çocuk teslimi ifasının gerçekleştirilmemesi halinde ne tür davalar açılacağı konusunda da yine avukat aracılığıyla hukuki süreçler başlatılacaktır.

İcra Avukatının Tasarrufun İptali Davası Açması

Tasarrufun iptali davası, alacaklının borcunu tahsil etmemesi amacıyla muvazaalı (danışıklı) olarak mal kaçırma amacıyla gayrimenkul veya menkul mallarının elden çıkarılması işlemlerinin iptali talebiyle açılan davadır.

İcra avukatı, borçlunun mal kaçırmaya yönelik yapmış olduğu tasarruflarının iptali adına Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun dava dilekçesi hazırlayacak, dava dilekçesine eklerini sunacak ve duruşmalara katılacaktır. Tasarrufun iptali davasında hangi tasarrufların iptaline yönelik talepte bulunulabileceği, hak düşürücü süre içerisinde açılması gerektiği gibi detaylar icra avukatı tarafından bilinmektedir.

Tasarrufun iptali davasının kabulü alacaklı, taşınmaz veya taşınır üzerinden haciz istenebilmektedir. Tüm bu aşamalar teknik bilgi ve tecrübe gerektiren aşamalardır. Alacaklının tahsilini sağlamak ve alacağına dair kaybının oluşmaması adına bu aşamaları hukuka ve usule uygun bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.

İcra Avukatının İstihkak Davası Açması

Alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla borçlunun malvarlığına ilişkin yapılan işlemlerden birisi de haciz işlemidir. Haciz işlemi esnasında yalnızca borçluya ait olan mallar haczedilebilecek, haczedilen yerde başkasına ait olan mallar haczedilmeyecektir. Ancak haciz işlemi esnasında haczedilen mallar borçluya ait olmayan, 3. kişiye ait olan mallar haczedilebilmektedir. Böyle bir durum nedeniyle borçlu veya mağdur olan 3. kişi “istihkak iddiası” ile dava açabilecektir.

İstihkak davası icra hukuk mahkemesinde belli bir süre içerisinde açılması şartı bulunmaktadır. İstihkak davası sonucunda kabul kararının verilmesi halinde mallar üzerinden hacizler kaldırılacak ve malların muhafazası gerçekleştirilmiş ise mallar sahibine iade edilecektir. Bu durumdan mağdur olunmaması adına kişinin istihkak iddiasına yönelik işlem ve davanın iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Hukuka ve usule uygun olmayan her işlem reddedilecek ve mağdur olan kişinin mağduriyeti giderilemeyecektir.

İcra Avukatının Hacze Çıkması

Alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına ilişkin haciz işlemi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca icra müdürlüğünde başlatılan takip üzerinden icra memuru aracılığıyla borçlunun iş yeri veya evine mallara el konulması amacıyla hacze gitme işlemi gerçekleştirilecektir.

İcra avukatı, icra takibinin kesinleşmesini gerçekleştirecek ve haciz işlemi adına icra müdürlüğüne talepte bulunulacaktır. İcra müdürlüğünde icra avukatı haciz işlemi için gün ve saat belirlemesi yapılacak, icra memurlarıyla birlikte borçlunun ikamet adresine haciz işlemi amacıyla gidilecektir. Haciz esnasında hangi malların haczedilebileceği, hangilerinin haczedilemeyeceğine dair kanunda detaylı bir hüküm kurulmuştur. İcra avukatı, haciz işlemi esnasında tüm hukuki ve usuli duruma dikkat ederek işlemlerini gerçekleştirecektir.

İcra Avukatı Sorgulama

İcra ve iflas hukukuna dair hukuki uyuşmazlıkları teslim edeceğiniz avukat ile aranızda güven ilişkisi olması gerekmektedir. Bu nedenle güvendiğiniz, daha önceden çalışmalarını bildiğiniz, hukuki tecrübe ve bilgi birikimine vakıf olduğunuz avukata dosyalarınızı teslim etmelisiniz. Genellikle arama motoruna en iyi avukat, en iyi icra avukatı gibi kelime kalıpları yazılarak avukat mesleği ile ilgisi olmayan sitelerle karşılaşılmaktadır. Bu tarz sitelerde borçlunun icra takibinin hemen kapatılacağı, alacağının tahsiline dair en hızlı şekilde çözüme ulaşılacağına dair reklamlar bulunmaktadır.

Avukatlık mesleği yapmayan, hukuki bilgi ve birikimine güvenemeyeceğiniz bir kimseye veya kuruluşa dair güveniniz ileride geri dönülmez hukuki ve maddi kayıplarınıza neden olacaktır. Yasal olmayan kuruluşlara ve sitelere aldanmamak, icra ve iflas hukuku alanında tecrübe etmiş avukatlara işlerinizi teslim etmeniz sizler için daha iyi olacaktır.

İcra Avukatı Ücreti

Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatların ücretsiz olarak dava açamaz ve danışmanlık hizmeti veremeyeceği belirtilmiştir. Avukatlar, TBB tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında bir ücrete anlaşma sağlayamaz. İcra ve İflas Hukuku’na dahil olan uyuşmazlıkların süreci, takibin yapılacağı il veya ilçe durumu, dosyalar adına ne kadar masraf ve harç yatırımında bulunacağına dair detaylı bilgilerin edinilmesi sonrasında avukat, asgari ücret altında olmama kaydıyla ücret belirlenmesi gerçekleştirecektir.

Ana SayfaKurumsalAğır Ceza AvukatıBoşanma AvukatıCeza AvukatıGayrimenkul Avukatıİcra ve İflas Avukatıİş AvukatıMiras AvukatıTazminat AvukatıYabancılar Avukatıİzmir AvukatBlogİletişim