Türk Ceza Kanunu Kapsamında Suçlar

TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA SUÇLAR (5237)

SN SUÇUN ADI TCK-NO CEZAYI MÜEYYİDESİ DAVACISI
HAYATA KARŞI SUÇLAR
1 İNSAN TİCARETİ ( Zorla çalıştırmak gibi) MD-80 8 Yıldan 12 yıla kadar Kamu Huk.
2 KASTEN ÖLDÜRME MD-81 Müebbet Hapis Kamu Huk.
3 KASTEN ÖLDÜRMENİN(Nitelikli Halleri) MD-82 Ağırlaşmış Müebbet Hp. Kamu Huk.
4 KASTEN ADAM ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLAİŞLENMESİ(Doktorların ihmali davranışı neticesinde ölüm meydana gelmesi gibi) MD-83 20 yıldan 25 yıla kadar Kamu Huk.
5 İNTİHARA YÖNLENDİRME(Azmettirme) MD-84 2 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk.
6 TAKSİRLE ÖLDÜRME MD-85 2 yıldan 6 yıla kadar Kamu Huk.
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
7 KASTEN YARALAMA MD-86 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk.
8 NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA MD-87 3 yıldan 6 yıla kadar Kamu Huk.
9 TAKSİRLE YARALAMA MD-89 3 aydan 1 yıla kadar Tak.Şik.Bğl.
10 İNSAN ÜZERİNDE DENEY (Rıza olmaksızın tedavi amaçlı deneme yapmak) MD-90 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk.
11 ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ(Rıza olmaksızın canlıdan veya ölüden organ, doku vb almak MD-91 5 yıldan 9 yıla kadar Kamu Huk.
İŞKENCE VE EZİYET
12 İŞKENCE MD-94 3 yıldan 12 yıla kadar Kamu Huk.
13 EZİYET (kişinin psikolojisi ve ruh sağlığı üzerindeki tahrip edici etkilerinin olmasıdır) MD-96 2 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk.
KORUMA YARDIM GÖZETİM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ
14 TERK (Suçun ko­nusu, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan kimselerdir. Suçun faili ise, bu kimseler üzerinde koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişilerdir.) MD-97 3 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk.
15 YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (, yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseyle karşılaşan kişiler) MD-98 1 yıla kadar hapis Kamu Huk.
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
16 ÇOCUK DÜŞÜRTME (hukuken geçerli rızası olmaksızın bir ka­dının çocuğunu düşürtülmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Kadının rızasıyla çocuk düşürme hâlinde ise, gebeliğin 10 haftayı aşmamış bulunması koşulu ile fiil suç oluşturmayacaktır) MD-99 1 yıldan 10 yıla kadar Kamu Huk.
17 ÇOCUK DÜŞÜRME (gebeliğin 10 haftayı aşmış bulunmasına kar­şın, çocuğunu kasten düşüren kadına verilecek ceza gösterilmektedir) MD-100 1 yıla kadar hapis Kamu Huk.
18 KISIRLAŞTIRMA (rızaları olmadan kısırlaştırma ameliyesini gerçekleştiren kimsenin ne suretle cezalandırılacağını göster­mektedir.) MD-101 3 yıldan 6 yıla kadar Kamu Huk.
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
19 CİNSEL SALDIRI (cinsel arzuları tatmin amacına yönelik davranışlarla kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâl edilmesi gerekir. hareketlerin objektif olarak şehevî nitelikte bulunmaları yeterli­dir Sözle,elle veya başka şekillerde olabilir. ) MD-102/1 2 yıldan 7 yıla kadar Tak.Şik.Bğl.
20 CİNSEL SALDIRI (fiilin vücuda organ veya sair cisim sokulmak suretiyle işlenmesi gibi, eşe karşıda olabilir) MD-102/2,3, 7 yıldan 12 yıla kadar Kamu Huk.
21 ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı cebir, tehdit hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar) MD-103/1 3 yıldan 8 yıla kadar Kamu Huk.
22 ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (Cinsel istismarın vücüda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda) MD-103/2 8 yıldan 15 yıla kadar Kamu Huk.
23 REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ (15 yaşını bitirmiş olan çocukla, cebir, tehdit ve hile olmaksızın ilişkiye girilmesi) MD-104/1 6 aydan 2 yıla kadar Tak.Şik.Bğl.
24 REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ (15 yaşını bitirmiş ve fail mağdurdan 5 yaş büyükse şikayet şartı aranmaz) MD-104/2 2 yıldan 6 yıla kadar Kamu Huk.
25 CİNSEL TACİZ (Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi MD-105/1 3 aydan 2 yıla kadar Tak.Şik.Bğl.
26 CİNSEL TACİZ (Hizmet ilişkisinden veya işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi hallerinde) MD-105/2 4,5 aydan 3 yıla kad. Kamu Huk.
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
27 TEHDİT (Bir başkasının kendisinin veya yakının hayatına, vücüt veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişilerdir.) MD-106 6 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk.
28 ŞANTAJ (Kısaca başkasını bir şey yapmaya veya yapmamaya mecbur etmesidir. Yani ben senin şu şu açığını biliyorum şunu yapmazsan onu açıklarım gibi) MD-107 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk.
29 CEBİR (kişi bir acı hissetmektedir ve bu acının etkisiyle belli bir davranışı gerçekleştirmeye zorlanmaktadır.) MD-108 1,5 yıldan 4 yıla kad Kamu Huk.
30 KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA(Kişinin bir yere kapatılması, bir yerde tutulması veya bir yere götürülmesi veya bir yere götürülmekten men olunması fiilleridir.) MD-109 1 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk.
31 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ENGELLENMESİ MD-112 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk.
32 KAMU KURUMU VEYA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ MD-113 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk.
33 SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ MD-114 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk.
34 İNANÇ DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ MD-115 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk.
35 KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ (Bir kimsenin kontuna eklentilerine rızaya aykırı olarak giren veya rıza ile girmiş dahi olsa sonradan buradan çıkmayan kişiler için ) MD-116 6 aydan 2 yıla kadar Tak.Şik.Bğl.
36 İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ MD-117 6 aydan 2 yıla kadar Tak.Şik.Bğl.
37 SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ MD-118 6 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk.
38 HAKSIZ ARAMA (Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisidir.) MD-120 3 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk.
39 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ (Hukuki bir neden olmaksızın kamu makamlarına verilen dilekçenin kabul edilmemesi) MD-121 6 aya kadar hapis Kamu Huk.
40 AYRIMCILIK MD-122 6 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk.
41 KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA(mağdura karşı gece gündüz demeden telefon açılması veya komşusun gürültü yaparak rahatsız etmesi fiilleridir.) MD-123 3 aydan 1 yıla kadar Tak.Şik.Bğl.
42 HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ MD-124 6 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk.
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
43 HAKARET ( kişiye soyut olarak “hırsız”, “rüşvetçi”, “sahtekâr”, “fahişe” gibi yakıştırmalarda bulunulması hâlinde de hakaret suçu oluşmaktadır.) MD-125 3 aydan 2 yıla kadar Tak.Şik.Bğl.
44 HAKARET (Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi gibi, Örneğin, kamu görevlisinin bir kişiden bir iş karşılığında belli bir miktar rüşvet aldığı yönünde isnatta bulunulması durumunda haka­ret söz konusudur.) MD-125-3 1 yıldan az olamaz Kamu Huk.
45 KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET MD-130 3 aydan 2 yıla kadar Tak.Şik.Bğl.
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
46 HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ MD-132 6 aydan 2 yıla kadar Tak.Şik.Bğl.
47 KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI MD-133 2 aydan 6 aya kadar Tak.Şik.Bğl.
48 ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL MD-134 6 aydan 2 yıla kadar Tak.Şik.Bğl.
49 KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ MD-135 6 aydan 3 yıla kadar Kamu Huk
50 VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME (Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedil­miş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkalarına vermek, yaymak veya ele geçirmek, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. MD-136 1 yıldan 4 yıla kadar Kamu Huk.
51 VERİLERİ YOK ETMEME (kişisel verilerin kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına rağmen yok edilmemesi, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. ) MD-138 6 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk.
MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
52 HIRSIZLIK (Buna göre, elektrik enerjisi, gazlar, tabiî veya sun’i buharlar da hırsızlık suçunun konusunu oluşturabilecektir. ) MD-141 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk.
53 NİTELİKLİ HIRSIZLIK (hırsızlık suçunun, kime ait olursa ol­sun, kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında işlenmesi, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektir­mektedir MD-142-1 2 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk.
54 NİTELİKLİ HIRSIZLIK (. Mağdurun trafik kazası geçirmiş olması, aklî veya bedensel bir hastalık veya sakatlıkla malul olması, hırsızlığın elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel bir beceriyle işlenmesi hâli öngörülmüştür. Yan­kesicilik veya kişisel çeviklik ile işlenen hırsızlık, taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle, Kişi, kendisini tanınmayacak hâle getirmekle, kişinin kamu görevlisi sıfatını takınması suretiyle hırsızlık suçu işlemesi hâlinde, MD-142-2 3 yıldan 7 yıla kadar Kamu Huk.
55 HIRSIZLIK SUÇUNUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ MD-143 1,4 yıldan 4 yıla kad. Kamu Huk.
56 HIRSIZLIK SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER (müşterek veya iştirak hâlinde mülkiyete konu olan bir malın çalınması durumu, bir hukukî ilişkiye dayanan ala­cağın tahsili amacıyla işlenmesi, hallerinde) MD-144 2 aydan 1 yıla kadar Tak.Şik.Bğl.
57 HIRSIZLIK SUÇUNDA MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI MD-145 Ceza verilmeyebilir Kamu Huk
58 KULLANMA HIRSIZLIĞI (kişi sahibinin rızası olmaksızın malı alır­ken, bunu belli bir süre kullandıktan sonra iade etmek amacıyla hareket et­mesi gerekir) MD-146 Ceza Yarı oranında indirilir Kamu Huk.
59 HIRSIZLIK SUÇUNDA ZORUNLULUK HALİ(hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ih­tiyacı karşılamak için işlenmesi hâli, örneğin hasta olan çocuk için ilâç çalınması, açlık nedeni ile gıda maddesi çalınması gibi hâlleri kapsar.) MD-147 Ceza verilmeyebilir Kamu Huk.
60 YAĞMA (Yağma suçu açısından tehdidin, kişiyi, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle yapılması ge­rekir, , kullanılan cebir veya tehdidin etkisiyle mağdur malı teslim etmeli veya malın alınmasına karşı koymama­lıdır. . Cebir veya tehdit kullanılarak bir kimsenin, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıkla­yan bir vesikayı vermeye,zorlanması) MD-148 6 yıldan 10 yıla kadar Kamu Huk.
61 NİTELİKLİ YAĞMA (silâhla işlenmesi, Tehdidin mektupla yapılması hâlinde, mektubun imzasız olması, korku salmış bir kimsenin ismi ile veya rumuzla yahut sahte imza ile imzalanmış olması, yağma suçunun yol kesmek suretiyle ya da ko­nut veya işyerinde işlenmesi nitelikli bir hâl sayılmıştır, , yağma suçunun gece vakti işlenmesi MD-149 10 yıldan 15 yıla kadar Kamu Huk.
62 YAĞMA SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL (bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanılması hâlinde, tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır,) MD-150 Üçte birden yarıya kadar indirilebilir. Kamu Huk.
63 MALA ZARAR VERME (Suç, başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması, kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. örneğin başkasına ait binanın duvarına yazı yazmak, afiş veya ilan yapıştırmak, resim yapmak suretiyle gerçekleştirilebilir) MD-151 4 aydan 3 yıla kadar Tak.Şik.Bğl.
64 MALA ZARAR VERMENİN NİTEKLİ HALLERİ (Kamu kurum ve kuruluşla­rına ait bina ve tesislerle, buralarda bulunan veya bu bina ve tesislere ait olan eşya, örneğin kanalizasyon boru ve mazgalları, kamu hizmetine veya kamunun yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve eşya, bu bent kapsamında değerlendirilmelidir. Keza, trafik işaret ve levhalarına zarar veren. Bu eşyanın mülkiyetinin kamuya ait olması şart değildir. Önemli olan, eşyanın kamu hizmetine veya kamunun yararlanma­sına tahsis edilmiş olmasıdır. her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar ve­rilmesi) MD-152 1 yıldan 6 yıla kadar Kamu Huk.
65 İBADETHANELERE VE MEZARLIKLARA ZARAR VERME (bu bina ve tesisleri yıkmak, bozmak veya kırmak sure­tiyle zarar verilmesi gerekir. Mezarlıklara atık ve artık bırakmak, ibadet­hanelerin duvarına yazı yazmak, afiş veya ilan yapıştırmak, resim yapmak, kirletme fiilinin örneklerini oluşturmaktadır. ) MD-153 1 yıldan 4 dört yıla kadar Kamu Huk.
66 HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (bir hakka dayanmaksızın başkasına ait ta­şınmaz malın veya eklentilerinin kısmen veya tamamen işgal edilmesi, kısmen veya tamamen yararlanmasına engel olunması cezalandırılmıştır. ) MD-154 6 aydan 3 yıla kadar hapis Kamu Huk.
67 GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA MD-155 6 aydan 2 yıla kadar hapis Tak.Şik.Bğl.
68 BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA (Borçlusunca ödenmiş ve bir suretle elde kal­mış senedi, kısmen veya tamamen ödenmemiş gibi kullanan, örneğin öden­mesi için icraya başvuran veya başkasına devreden kimseyi cezalandırmak­tadır.) MD-156 6 aydan 2 yıla kadar hapis Tak.Şik.Bğl.
69 DOLANDIRICILIK (Dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlamasıdır.) MD-157 1yıldan 5 yıla kadar hapis Kamu Huk.
70 NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK MD-158 2 yıldan 7 yıla kadar hapis Kamu Huk.
71 DOLANDIRICILIKTA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER (kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacı ile bu suçu işlemesi hallerinde oluşur.) MD-159 6 aydan 1 yıla kadar Tak.Şik.Bğl.
72 KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF MD-160 1 yıla kadar hapis Tak.Şik.Bğl.
73 HİLELİ İFLAS MD-161 3 yıldan 8 yıla kadar Kamu Huk.
74 TAKSİRLİ İFLAS MD-162 2 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk.
75 KARŞILIKSIZ YARARLANMA (Otomatlar aracılığı ile satışa sunulan hiz­metlerden, be­deli ödenmeksizin yararlanılması durumunda, Örneğin, toplu taşım sistemle­rinde,Başkasına ya da kamuya ait telefon şebekesinden bedeli ödenmeksizin yararlanmak, şifreli veya şifresiz yayın yapan televizyon yayınlarından yararlanmak) MD-163 6 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk.
76 ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ MD-164 6 aydan 3 yıla kadar Kamu Huk.
77 SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ MD-165 6 aydan 3 yıla kadar Hp Kamu Huk.
78 SUÇ EŞYASINI BİLGİ VERMEME MD-166 6 aya kadar hapis Kamu Huk
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR-(GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR)

79 GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI (silâhla ateş etmek veya izinsiz patlayıcı madde kullanmak, yangın çıkarmak; bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak;) MD-170 6 aydan 3 yıla kadar Kamu Huk.
80 GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI MD-171 3 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk.
81 RADYASYON YAYMA MD-172 3 yıldan 15 yıla kadar Kamu Huk
82 ATOM ENERJİSİ İLE PATLAMAYA SEBEBİYET VERME MD-173 5 yıldan az olamaz Kamu Huk.
83 TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL DEĞİŞTİRMESİ MD-174 3 yıldan 8 yıla kadar Kamu Huk.
84 AKIL HASTASI ÜZERİNDE BAKIM VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ MD-175 6 aya kadar hapis Kamu Huk
85 İNŞAAT VEYA YIKIMLA İLGİLİ EMNİYET KURALLARINA UYMAMA MD-176 3 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk.
86 HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE BERBEST BIRAKILMASI MD-177 6 aya kadar hapis Kamu Huk.
87 İŞARET VE ENGEL KOYMAMA MD-178 2 aydan 6 aya kadar Kamu Huk
88 TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA (her türlü işareti değiş­tirerek, kullanılamaz hâle getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, işlenen suçlardır) MD-179/1 1 yıldan 6 yıla kadar Kamu Huk.
89 TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA (kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edilmesi, Maddenin üçüncü fıkrasında, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişinin cezalandırılması öngörülmüş­tür) MD-179/2,3 2 yıla kadar hapis Kamu Huk.
90 TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA MD-180 3 aydan 3 yıla kadar Kamu Huk.
ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR
91 ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ MD-181 6 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk.
92 ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ MD-182 2 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk.
93 GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA (gürültünün başkalarının sağlığının zarar görmesine elverişli olabilecek şekilde yüksek olması gerekir.) MD-183 2 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk
94 İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA (yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmakla oluşur.) MD-184/1 1 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk.
95 İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA (yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılması ya da bu hizmetlerden yararlanılmasına müsaade edilmesi) MD-184/2 1 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk
96 İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA (yapı kullanma izni alınmamış binalara elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı yapılması veya bu hizmetlerden yararlanılmasına müsa­ade edilmesi, ) MD-184/3 2 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk.
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR
97 ZEHİRLİ MADDE KATMA (yapı kullanma izni alınmamış binalara elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı yapılması veya bu hizmetlerden yararlanılmasına müsa­ade edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. MD-185 2 yıldan 15 yıla kadar Kamu Huk.
98 BOZULMUŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDA VEYA İLAÇLARIN TİCARETİ (kişilerin hayatını ve sağlığını tehli­keye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içile­cek şeylerin veya ilâçların satılması, tedarik edilmesi veya bulundurulması suç olarak tanımlanmıştır.) MD-186 1 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk.
99 KİŞİLERİN HAYATINI VE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK BİÇİMDE İLAÇ YAPMA VEYA SATMA (Tabip tarafından dü­zenlenen reçetede yazılı ilâç yerine başka ilâç vermek suretiyle de, kişilerin hayatı ve sağlığı tehlikeye sokulabilir ve dolayısıyla, bu suç işlenmiş olabi­lir. ) MD-187 1 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk.
100 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ (; uyuşturucu maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satışı, satışa arzı, başkalarına verilmesi, nakli, depolanması ya da kazanç amacıyla satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması) MD-188/3 5 yıldan 15 yıla kadar Kamu Huk
101 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA (bir kimsenin başkasına uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlaması cezalandırılmaktadır) MD-190/1 2 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk.
102 KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK (kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak fiilleri suç olarak tanımlanmıştır) MD-191 1 yıldan 2 yıla kadar Kamu Huk
103 ZEHİRLİ MADDE İMAL VE TİCARETİ MD-193 2 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk.
104 SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ MADDE TEMİNİ (çocuklara veya akıl hastalarına sağ­lık için tehlikeli olabilecek maddelerin, alkollü içki ve tütün mamülleri gibi, sağlık için tehlikeli olan her çeşit maddedir.) MD-194 6 aldan 1 yıla kadar Kamu Huk.
105 BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN TEDBİRLERE AYKIRI DAVRANMA (bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması, suç olarak tanımlanmıştır) MD-195 2 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk.
106 USULSUZ ÖLÜ GÖMÜLMESİ (ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömülmesi veya gömdürülmesi cezalandırılmaktadır.) MD-196 6 aya kadar hapis Kamu Huk.
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
107 PARADA SAHTECİLİK (, sahte olarak üretme, ülkeye sokma, nakletme, muhafaza etme ve tedavüle koyma olarak belir­lenmiştir. ) MD-197/1 2 yıldan 12 yıla kadar Kamu Huk.
108 KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK MD-199 1 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk.
109 PARA VE KIYMETLİ DAMGALARI YAPMAYA YARAYAN ARAÇLAR (Para ve kıymetli damgaların sahte olarak üretiminde kullanılan alet veya malzemenin imali, ithali, satılması, devredilmesi, alın­ması ve muhafaza edilmesi de suç sayılmıştır) MD-200 1 yıldan 4 yıla kadar Kamu Huk.
110 MÜHÜRDE SAHTECİLİK MD-202/2 1 yıldan 6 yıla kadar Kamu Huk.
111 MÜHÜR BOZMA MD-203 6 aydan 3 yıla kadar Kamu Huk
112 RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi lerdir.) MD-204 2 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk
113 RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK (Gerçek bir resmi belge üzerindeki yazıları örneğin boyamak veya sil­mek suretiyle okunamaz hâle getirmek, belge üzerindeki resmi koparmak, belgeyi yırtmak, yakmak veya gizlemek fiilleri bu suçu oluşturur. ) MD-205 2 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk.
114 RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN MD-206 3 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk.
115 ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK MD-207 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk.
116 ÖZEL BELGEYİ BOZMAK YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK (Gerçek bir özel belge üzerindeki yazıları örneğin boyamak, karalamak veya silmek suretiyle okunamaz hâle getirmek, belgeyi yırtmak, yakmak veya gizlemek fiilleri bu suçu oluşturur) MD-208 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk.
117 AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Bu Maddeyle, belirli bir tarzda doldurulup kullanılması için verilmiş boş bir kağıdı, teslim edenin isteğine ve imzalı boş kağıdı veriş nedenine aykırı olarak dolduran kimse cezalandırılmaktadır. MD-209 3 aydan 1 yıla kadar Tak.Şik.Bğl.
118 RESMİ BELGE HÜKMÜNDE BELGELER MD-210 2 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk.
KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR
119 HALK ARASINDA KORKU VE PANİK YARATMAK AMACIYLA TEHDİT (Tehdidin halkın hayatı, sağlığı, vücut veya cinsel dokunulmaz­lık ya da malvarlığı bakımından bir korku, endişe veya panik meydana ge­tirmek amacıyla yapılmış olması gereklidir) MD-213 2 yıldan 4 yıla kadar Kamu Huk
120 SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK (Suç işlemek için alenen tahrik etme) MD-214 6 aydan 5 yıla kadar Kamu Huk
120 SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME (failin işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi alenen övmesi gerekmekte­dir.) MD-215 2 yıla kadar hapis Kamu Huk.
121 HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA (bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tür ta­vırları pekiştirmeye objektif olarak elverişli olmalıdır) MD-216 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk
122 KANUNLARA UYMAMAYA TAHRİK (halkın, kanunlara uymamaya tahrik edilmesi suç hâline getirilmiştir) MD-217 6 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk
123 GÖREV SIRASINDA DİN HİZMETLERİNİ KÖTÜYE KULLANMA (dinî görev yapanlar, gö­revlerini yerine getirirken Devlet idaresini veya kanunlarını veya hükûmet icraatını alenen kötülemeleri suç hâline getirilmiştir) MD-219 1 aydan 1 seneye kadar Kamu Huk
124 SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek ile bu amaçla kurulmuş örgüte üye olmak) MD-220 2 yıldan 6 yıla kadar Kamu Huk
125 ŞAPKA VE TÜRK HARFLERİ (Devrim Kanunları”na ay­kırı davranış, suç olarak tanımlanmıştır. ) MD-222 2 aydan 6 aya kadar Kamu Huk
ULAŞIM ARAÇLARINA VEYA SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR
126 ULAŞIM ARAÇLARININ KAÇIRILMASI VEYA ALIKONULMASI (kara ulaşım araçlarının ha­reketlerinin cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir dav­ranışla bile bile engellenmesini veya bunların kaçırılmasını cezalandırmakta­dır.) MD-223 1yıldan 3 yıla kadar hapis Kamu Huk
127 KITA SAHANLIĞINDA VEYA MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGEDEKİ SABİT PLATFORMLARIN İŞGALİ (kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede kurulmuş sabit bir platformun cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla ele geçirilmesi, zaptedilmesi veya kontrol altına alınması, suç olarak tanımlanmıştır) MD-224 5 yıldan 15 yıla kadar hp. Kamu Huk
GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR
128 HAYASİZCA HAREKETLER (“alenen cinsel ilişkide bulunmak” ve “teşhircilik” , cinsel ilişki, cinsel arzuların tatmini amacına yönelik her türlü davranışı ifade etmektedir.) MD-225 6 aydan 1 yıla kadar hp Kamu Huk
129 MÜSTEHCENLİK (bir çocuğa müstehcen gö­rüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin verilmesi ya da bunların içeriğinin gösterilmesi, okunması, okutulması veya dinletilmesi, satışa veya kiraya arzedilmesi, MD-226/1 6 aydan 2 yıla kadar hp Kamu Huk
130 MÜSTEHCENLİK (müstehcen görüntü, yazı veya sözlerin ba­sın ve yayın yolu ile yayınlanması veya yayınlanmasına aracılık edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır) MD-226/2 6 aydan 3 yıla kadar hp Kamu Huk
131 MÜSTEHCENLİK (müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması sure­tiyle oluşmaktadır) MD-226/3 5 yıldan 10 yıla kadar hp Kamu Huk
132 MÜSTEHCENLİK (şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara iliş­kin) MD-226/4 1 yıldan 4 yıla kadar Kamu Huk
133 FUHUŞ (çocuğu fuhşa teşvik etmek, çocuğa fuh­şun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla çocuk tedarik etmek veya barındır­mak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek,) MD-227/1 4 yıldan 10 yıla kadar Kamu Huk
134 FUHUŞ (bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu ko­laylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek) MD-227/2 2 yıldan 4 yıla kadar Kamu Huk
135 FUHUŞ (fuhuş amacıyla ülkeye insan sokulması veya insanla­rın ülke dışına çıkmasının sağlanması) MD-227/3 2 yıldan 4 yıla kadar Kamu Huk
135 FUHUŞ (, cebir, tehdit veya hile ile ya da çaresizliğinden yararlanılarak bir kimsenin fuhşa sevkedilmesi veya fuhuş yapmasının sağ­lanması) MD-227/4 3 yıldan 6 yıla kadar Kamu Huk
136 FUHUŞ (, eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlât edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, ko­ruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, MD-227/5 3 yıldan 6 yıla kadar Kamu Huk
137 KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA (başkalarının kumar oynaması için yer veya başka su­rette imkan sağlamakla oluşur. ) MD-228/1 1 yıla kadar hapis Kamu Huk
138 KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA (çocukların kumar oynaması için yer veya başka surette imkan sağlanması) MD-228/2 2 yıla kadar hapis Kamu Huk
139 DİLENCİLİK (Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi MD-229/1 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
140 BİRDEN ÇOK EVLİLİK (evli olan kimsenin kanuna ve usulüne uygun ola­rak ikinci bir nikâh işlemi yaptırmış bulunması gerekir.) MD-230/1 6 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk
141 BİRDEN ÇOK EVLİLİK (evli olduğu hâlde ikinci defa evlenen kişinin du­rumunu bilerek onunla evlenen kimse) MD-230/2 6 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk
142 HİLELİ EVLENME (, failin ger­çek kimliğini saklayarak kendisini bir başka kimse gibi göstermesi ve bu suretle evlenme işlemlerinin yapılması) MD-230/3 3 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk
143 RESMİ EVLENME OLMAKSIZIN, DİNİ NİKAH KIYMAK SURETİ İLE EVLENME MD-230/5 2 aydan 6 aya kadar Kamu Huk
144 ÇOCUĞUN SOY BAĞINI DEĞİŞTİRME MD-231 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk
145 AİLESİNE KÖTÜ MUAMELE (resmî nikâh bulunmadan evlenmenin dinsel töreninin yaptırılması, Yarı aç veya susuz bırakma, uyku uyutmamak, zor koşullarda çalış­maya mecbur etmek gibi hareketleri kötü muameleye örnek olarak verebiliriz) MD-232/1 2 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk
146 AİLESİNE KÖTÜ MUAMELE (Disiplin yetkisinin sınırı ise maddede gösterilmiştir. Disiplin yetkisi kişinin bedensel ve ruhsal sağlığının bozul­masına neden olmayacak veya bir tehlikeye maruz kalmasını sonuçlamayacak derecede kullanılabilecektir) MD-232/2 1 yıla kadar hapis Kamu Huk
147 AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ (aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi,) MD-233/1 1 yıla kadar hapis Tak.Şik.Bğl.
148 AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ (evli olsun veya olmasın gebe olan eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış kadını çare­siz durumda terk eden yani ona her türlü yardımı yapmaksızın ortada bıra­kan kişi cezalandırılmaktadır) MD-233/2 3 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk
149 AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ (itiyadî sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ya da onur kırıcı yaşayış tarzı nedeni ile özen noksanı veya kusurundan dolayı çocukların ahlâk, güvenlik ve sağlıklarının ağır şekilde tehlikeyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktır) MD-233/3 3 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk
150 ÇOCUĞUN VE ALIKONULMASI (velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması,) MD-234/1 3 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk
EKONOMİ SANAYİ ve TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
151 İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA MD-235 5 yıldan 12 yıla kadar Kamu Huk
152 EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA MD-236 3 yıldan 7 yıla kadar Kamu Huk
153 FİYATLRI ETKİLEME (Fail, yalan haber veya havadisleri, işçi ücretlerinin, besin veya malla­rın değerlerinin yapay olarak düşmesini veya artmasını sağlamak maksa­dıyla yaymış bulunmalıdır) MD-237 3 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk
154 KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA (taahhüt olunan işin yapılmaması suretiyle kamu kurum ve kuruluşları veya kamu hizmeti veyahut genel bir felâketin önlenmesi için zorunlu eşya veya gıda maddelerinin ortadan kalkmasına veya bu sonucu doğuracak derecede azalmasına neden olunmasını) MD-238 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk
155 TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERİN AÇIKLANMASI MD-239 1 yıldan 3 yıla kadar Tak.Şik:Bğl
156 MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN KAÇINMA (, belli bir mal veya hizmeti satmak­tan kaçınmak, kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkması gerekmektedir. Örneğin, özel hukuk tüzel kişileri eliyle verilen sağlık hizmetlerini aksatarak, belli bir güzergahta toplu taşımacılık hizmetini durdurarak, ekmek gibi temel ihtiyaç maddelerinin üretimini dur­durarak, akaryakıt satışını durdurarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olunabilir. ) MD-240 6 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk
157 TEFECİLİK (Faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başka­sına ödünç para verilmesi, bu suçu oluşturur. . Örneğin henüz vadesi gelmemiş bir bononun vadesinden önce başkasına verilerek karşılı­ğında bono üzerinde yazılı meblağdan daha az bir paranın alınması duru­munda tefecilik suçu oluşur MD-241 2 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR
158 BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME (Sis­teme, doğal olarak, haksız ve kasten girilmiş olması suçun oluşması için yeterlidir.) MD-243 1 yıla kadar hapis Kamu Huk
159 SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME (bilişim sisteminin iş­leyişini engelleme, bozma, sisteme hukuka aykırı olarak veri yerleştirme, var olan verileri başka bir yere gönderme, erişilmez kılma, değiştirme ve yok etme fiilleri, suç olarak tanımlanmaktadır) MD-244 1 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk
160 BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI (Başkasına ait bir banka veya kredi kartının, her ne suretle olursa ol­sun ele geçirilmesinden sonra, sahibinin rızası bulunmaksızın kullanılması veya kullandırttırılması ve bu suretle failin kendisine veya başkasına haksız yarar sağlaması) MD-245/1 3 yıldan 6 yıla kadar Kamu Huk
161 BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI (sahibine verilmesi gereken bir banka veya kredi kartının bunu elinde bulunduran kimse tarafından kullanılması veya kullandırttırılması; söz gelimi kartı sahibine vermekle görevli banka memurunun kartı kendi veya başkası yararına kullanması) MD-245/2 3 yıldan 7 yıla kadar Kamu Huk
162 BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI (Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi) MD-245/3 4 yıldan 8 yıla kadar Kamu Huk
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
163 ZİMMET (Zimmete geçirme, suç konusu mal üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunmayı ifade eder. Bu tasarruflar, suç konusu şeyin mal edi­nilmesi, amacı dışında kullanılması, tüketilmesi şeklinde olabileceği gibi, bir başkasına satılması, verilmesi şeklinde de gerçekleşebilir.) MD-247 5 yıldan 12 yıla kadar Kamu Huk
164 İRTİKAP () Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi,) MD-250 5 yıldan 10 yıla kadar Kamu Huk
165 DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ (denetimle yükümlü kamu görevlisinin bu görevini ih­mal etmesinden yararlanılarak zimmet veya irtikap suçunu işlenmesi durumunda kamu görevlisinin cezalandırılması hususu) MD-251/2 3 aydan 3 yıla kadar Kamu Huk
166 RÜŞVET (bir kamu görevlisinin, görevinin ge­reklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması amacıyla kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır) MD-252 4 yıldan 12 yıla kadar Kamu Huk
167 YETKİLİ OLMADIĞI BİR İŞ İÇİN YARAR SAĞLAMA (Bu suç açısından önemli olan, haksız menfaati temin eden kişinin bir kamu görevlisi olması ve aslında görevine girmediği bilinen bir işi özel bağlantıları nede­niyle yapabileceğinden söz ederek kişilerden haksız bir menfaat temin etme­sidir) MD-255 1 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk
168 ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI MD-256 1yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk
169 GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi,) MD-257 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk
170 GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI(ifa edilen kamu göreviyle ilgili olan ve gizli tutul­ması yani sır olarak saklanması gereken bilgilerdir.) MD-258 1 yıldan 4 yıla kadar Kamu Huk
171 KAMU GÖREVLİSİNİN TİCARETİ(görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle başkalarına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisinin cezalandırılması) MD-259 6 aya kadar hapis Kamu Huk
172 KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI (kamu görevlilerinin toplu olarak gö­revlerini terk etmesi, görevlerine gelmemesi, görevlerini geçici de olsa kıs­men veya tamamen yapmaması veya yavaşlatması suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için maddede belirtilen hareketlerin toplu olarak gerçekleştirilmesi gerekir. en az dört kişinin birlikte hareket etmiş olması ge­rekir. MD-260 3 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk
173 KİŞİLERİN MALLARI ÜZERİNDE USULSÜZ TASARRUF MD-261 6 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk
174 KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ OLARAK ÜSTLENİLMESİ (, hukuka aykırı olarak, kamu görevini yerine getirmeye teşebbüs etmek veya bu gö­revden ayrılması kendisine bildirilmiş olduğu hâlde, görevi sürdürmeye ça­lışmak) MD-262 3 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk
175 KANUNA AYKIRI EĞİTİM KURUMU (Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan veya işleten kişi, hakkında) MD-263 3 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk
176 ÖZEL İŞARET VEYA KIYAFETLERİ USULSÜZ KULLANMA (bir rütbe ya da kamu gö­revinin veya mesleğin resmî elbisesini yetkisi olmadan alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giymek veya hakkı olmadığı hâlde belirli nişan veya ma­dalyaları takmak suç olarak tanımlanmıştır) MD-264 3 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk
177 GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanılması hâlinde verilecek ceza belirlenmiş­tir) MD-265/1 6 aydan 3 yıla kadar Kamu Huk
178 KAMU GÖREVİNE AİT ARAÇ VE GEREÇLERİ SUÇTA KULLANMA (kamu görevlisinin görevi gereğiolarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanması) MD-266 Ceza 3 te 1 oranında artırım Kamu Huk
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
179 İFTİRA (Disiplin yaptırımını veya başka bir idari yaptırımı gerekli kılan fiiller de bu suçun konusunu oluşturabilir, Kişiye karşı suç isnadı ihbar veya şikâyet suretiyle yapılmış olabilir,basın ve yayın yolu ile bir kişiye gerçeğe aykırı olarak hukuka aykırı fiil isnat edilmesi hâlinde, iftira suçu oluşur, MD-267/1 1 yıldan 4 yıla kadar Kamu Huk
180 BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI (kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse) MD-268 1 yıldan 4 yıla kadar Kamu Huk
181 SUÇ ÜSTLENME (Kişi, gerçekte hiç işlenmemiş veya başkası tarafından işlenmiş olan bir suçu kendisinin işlediğinden bahisle, bildirimde bulunmuş olabilir. Bu durumda, suç üstlenme suçu oluşur) MD-270 2 yıla kadar hapis Kamu Huk
181 SUÇ UYDURMA (İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye verilir. Bu suretle adlî makamları gereksiz olarak işgal etmek veya yanlış yollara yön­lendirerek gereksiz yere uğraştırmak cezalandırılmış olmaktadır. ) MD-271 3 yıla kadar hapis Kamu Huk
182 YALAN TANIKLIK MD-272 4 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk
183 YALAN YERE YEMİN MD-275 1 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk
184 GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK VEYA TERCÜMANLIK MD-276 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk
185 YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEME MD-277 2 yıldan 4 yıla kadar Kamu Huk
186 SUÇU BİLDİRMEME (Suçluların cezalandırılmasını devletten istemek, kişi açısından bir hak olduğu gibi; herhangi bir suç olgusunun gerçekleştiğini öğrenen kişinin du­rumu suçu takibe yetkili makamlara bildirmesi, aynı zamanda bir yükümlü­lüktür, . Örneğin, bir kimsenin kaçırılarak belli bir yerde tutulduğunun bilinmesine rağmen, durumdan yet­kili makamların haberdar edilmemesi; elektrik hırsızlığının işlendiğinden haberdar olunmasına rağmen, bildirilmemesi,Örneğin icrası tamamlanmış olan bir hır­sızlık sonucunda elde edilmiş olan malların bir depoda saklandığının bilin­mesine rağmen, durumdan yetkili makamların haberdar edilmemesi, bu suçu oluşturacaktır. MD-278 1 yıla kadar hapis Kamu Huk
187 KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ (.– Kamu görevlileri, görevlerini yaptıkları sırada ve gö­reve ilişkin olarak bir suçun işlendiğini öğrendiklerinde bunu yetkili ma­kamlara bildirmekle yükümlüdürler) MD-279 6 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk
188 SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ (.– Madde, mesleklerini icra ettikleri sırada tabip, diş ta­bibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişilerin öğrendikleri suçları ihbar yükümlülüklerini getirmiş bulunmaktadır, bir tıbbi tahlil laboratuarında görev yapan kişiler açısın­dan da mevcuttur. MD-280 1 yıla kadar hapis Kamu Huk
189 SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME (madde metninde, daha önce işlenmiş olan bir suçun delil ve eserlerinin yok edilmesi, silinmesi, gizlenmesi, değiştirilmesi veya bozulması, işlenen suçtan bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. ) MD-281 aydan 5 yıla kadar Kamu Huk
190 SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA MD-282 2 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk
191 SUÇLUYU KAYIRMA (Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse) MD-283 6 aydan 5 yıla kadar Kamu Huk
192 TUTUKLU HÜKÜMLÜ VEYA SUÇ DELİLLERİNİ BİLDİRMEME (hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yerin ihbar edilmemesi, suçu ihbar etmemekten bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.) MD-284 1 yıla kadar hapis Kamu Huk
193 SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ MD-285 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk
194 SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI(soruşturma ve kovuşturma evrele­rindeki işlemlerin yapılışı sırasındaki ses ve görüntülerin yetkisiz olarak kayda alınması veya nakledilmesi, suç olarak tanımlanmıştır.) MD-286 6 aya kadar hapis Kamu Huk
195 GENİTAL MUAYENE Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan) MD-287 3 aydan 1 yıla kadar Kamu huk
196 ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBUS () Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek) MD-288 6 aydan 3 yıla kadar Kamu Huk
197 MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA (suçun konusunu oluşturan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunulması, bu suçu oluşturacaktır. örneğin satılması, başkasına verilmesi gibi, bu amaçla bağdaşmayan davranışlar, söz konusu suçun oluşumuna neden olacaktır) MD-289 3 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk
198 RESMEN TESLİM OLUNAN MALA ELKONULMASI VE BOZULMASI (hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar elkonulması suç olarak tanımlanmıştır. MD-290 3 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk
199 BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME (kendisini hükümlü veya tutuklunun yerine koyarak, onun yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girmeyi cezalan­dırmaktadır) MD-291 6 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk
200 HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI (kanun dairesinde gözaltına alındıktan veya tutuklandıktan sonra kaçan kimseleri cezalandırmaktadır. örneğin, karakol nezarethanesinden kaçan kimse hakkında da maddenin uy­gulanması sağlanmıştır.) MD-292 6 aydan 1 yıla kadar Kamu Huk
201 KAÇMAYA İMKAN SAĞLAMA MD-294 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk
202 MUHAFIZIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI (gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlamak, suç olarak tanımlanmıştır.) MD-295 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk
203 HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN AYAKLANMALARI MD-296 6 aydan 3 yıla kadar Kamu Huk
204 İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUK EVİNE YASAK EŞYA SOKMAK (hâlinde suç oluşacaktır. Suçun tamamlanması için hükümlü, tutuklu veya gözaltına alınanın kaçmasına ihti­ya) MD-297 2 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk
205 HAK KULLANIMINI VE BESLENMEYİ ENGELLEME (Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler hakkında) MD-298 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk
DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNE ve ORGANLARINA SAYGINLIĞINA KARŞI SUÇLAR
206 CUMHUR BAŞKANINA HAKARET MD-299 1 yıldan 4 yıla kadar Kamu Huk
207 DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMA (BAYRAĞI) (Suçun unsuru, bayrağın aşağılanmasıdır. “yırtarak”, “yaka­rak” MD-300 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk
208 İSTİKLAL MARŞINI ALENEN AŞAĞILAMA MD-300 6 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk
209 TÜRKLÜĞÜ, CUMHURİYETİ, VEYA TBMM AŞAĞILAMA MD-301 6 aydan 3 yıla kadar Kamu Huk
210 EMNİYETİ AŞAĞILAMA MD-301/2 6 aydan iki yıla kadar Kamu Huk
211 HÜKÜMETİ, DEVLETİN YARGI ORĞANLARINI, ASKERİYEYİ AŞAĞILAMA MD-301/2 6 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR
212 DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK MD-302 Ağırlaştırılmış müebbet hapis Kamu Huk
213 DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ MD-303 Müebbet Hapis Kamu Huk
214 DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİK MD-304 10 yıldan 20 yıla kad. Kamu Huk
215 TEMEL MİLLİ YARARLARA KARŞI FAALİYETTE BULUNMAK İÇİN YARAR SAĞLAMA MD-305 3 yıldan 10 yıla kadar Kamu Huk
216 YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA MD-306 5 yıldan 12 yıla kadar Kamu Huk
217 ASKERİ TESİSLERİ TAHRİP VE DÜŞMAN ASKERİ HAREKETLERİ YARARINA ANLAŞMA MD-307 6 yıldan 12 yıla kadar Kamu Huk
218 DÜŞMAN DEVLETE MADDİ VE MALİ YARDIM MD-308 5 yıldan 15 yıla kadar Kamu Huk
ANAYASAL DÜZENE ve BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
219 ANAYASAYI İHLAL MD-309 Ağırlaştırılmış müebbet Hp Kamu Huk
220 CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE FİİLİ SALDIRI MD-310 Ağırlaştırılmış müebbet Hp Kamu Huk
221 YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ MD-311 Ağırlaştırılmış müebbet Hp Kamu Huk
222 HÜKÜMETE KARŞI SUÇ MD-312 Ağırlaştırılmış müebbet Hp Kamu Huk
223 TC HÜKÜMETİNE KARŞI SİLAHLI İSYAN MD-313 20 yıldan 25 yıla Kamu Huk
224 SİLAHLI ÖRGÜT MD-314 10 yıldan 15 yıla Kamu Huk
225 SİLAH SAĞLAMA MD-315 10 yıldan 15 yıla Kamu Huk
226 SUÇ İÇİN ANLAŞMA MD-316 3 yıldan 12 yıla Kamu Huk
MİLLİ SAVUNMAYA KARŞI SUÇLAR
227 ASKERİ KOMUTANLIKLARIN GASBİ MD-317 Müebbet Hapis Kamu Huk
228 HALKI ASKERLİKTEN SOĞUTMA MD-318 6 aydan 2 yıla kadar Kamu Huk
229 ASKERLERİ İTAATSİZLİĞE TEŞVİK MD-319 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk
330 YABANCI HİZMETİNE ASKER YAZMA, YAZILMA MD-320 3 yıldan 6 yıla kadar Kamu Huk
331 SAVAŞ ZAMANINDA EMİRLERE UYMAMA MD-321 1 yıldan 6 yıla kadar Kamu Huk
332 SAVAŞ ZAMANINDA YÜKÜMLÜLÜKLER MD-322 3 yıldan 10 yıla kadar Kamu Huk
333 SAVAŞTA YALAN HABER YAYMA MD-323 5 yıldan 10 yıla kadar Kamu Huk
334 SEFERBERLİKLE İLGİLİ GÖREVİN İHMALİ MD-324 6 aydan 3 yıla kadar Kamu Huk
335 DÜŞMANDAN UNVAN VE BENZERİ PAYELER KABULÜ MD-325 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk
DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR
336 DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BELGELER MD-326 8 yıldan 12 yıla kadar Kamu Huk
337 DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ TEMİN ETME MD-327 3 yıldan 8 yıla kadar Kamu Huk
338 SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK MD-328 15 yıldan 20 yıla kadar Kamu Huk
339 DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ TEMİN ETME MD-329 5 yıldan 10 yıla kadar Kamu Huk
340 GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ AÇIKLAMA MD-330 Müebbet Hapis Kamu Huk
341 ULUSLAR ARASI CASUSLUK MD-331 1 yıldan 4 yıla kadar Kamu Huk
342 ASKERİ YASAK BÖLGELERE GİRME MD-332 2 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk
343 DEVLET SIRLARINDAN YARARLANMA, DEVLET HİZMETLERİNDE SADAKATSİZLİK MD-333 5 yıldan 10 yıla kadar Kamu Huk
344 YASAKLANAN BİLGİLERİ TEMİN MD-334 1 yıldan 3 yıla kadar Kamu Huk
345 YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMA MD-336 3 yıldan 5 yıla kadar Kamu Huk
346 YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ MD-340 Ağırlaştırılmış Müebbet Kamu Huk