İzmir Trafik Kazası Avukatı

TRAFİK KAZASI NEDİR? KAZA SONRASI AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI

trafik kazası sonucu ölüm ve yaralanma nedeniyle tazminat davaları

Trafik kazası avukatı olarak görüşümüz; Trafik kazaları ülkemizin uzun yıllar en büyük sorunu olmuştur. Trafik Kazaları sonucu ölüm ve yaralanma nedeniyle trafik kazası tazminat davası açmadan önce araç sahibi veya araç işleteninin araç veya gayrimenkullerine ”ihtiyati tedbir” konulması önem arz etmektedir.

Ayrıca trafik kazası avukatlarının aşağıdaki madde olarak saydığımız delilleri toplanması ve Mahkemeye sunması durumunda yargılamanın lehe seyretmesi mümkündür;

 1. Trafik kazası tespit tutanağı,
 2. Sürücü ve olayın tanıklarının ifadeleri,
 3. Karakol tutanağı,
 4. Varsa Alkol raporu,
 5. Kazaya karışan Araçların ruhsat fotokopileri,
 6. Sürücü ehliyet ve nüfus cüzdan fotokopisi,
 7. Kazaya karışan araçların plakası
 8. Varsa araç işleteninin ad ve adresi,
 9. Araçların Sigorta poliçeleri,
 10. Savcılık iddianamesi fotokopisi,

TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI AVUKATININ TAZMİNAT DAVASI AÇABİLMESİ İÇİN;

 1. Otopsi raporu,
 2. Ölenin işi, kazancı ve öğrenim du­rumu hakkında bilgi-belgeler,
 3. Destekten yoksun kalan aile bireyleri hakkındaki bilgi ve belgeler
 4. Yaralanan veya ölenin (hastanede ölüm) tedavi giderlerini ispata yarar bilgi ve belgeler
 5. Kazada ölenler olmuşsa Cenaze ve defin giderlerine ilişkin belgeler

TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA HALİNDE TRAFİK KAZALARI AVUKATLARININ TAZMİNAT DAVASI AÇABİLMEK İÇİN;

1)Geçici veya kesin Adli Rapor,

2)Hastane tedavi belgeleri ve tedaviye ilişkin tüm harcama belgeleri

TRAFİK KAZALARINDA KUSURUN TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Ölümlü Trafik kazası avukatları görüşüne göre; Kusur, tazminatın miktarını belirlemektedir. Kusur arttıkça tazminat ta doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle Mahkemece ilk olarak kusur durumu açığa kavuşturulmalıdır.

Bu amaçla; Trafik Kazası tespit tutanağı, Savcılık Hazırlık ve Takipsizlik dosyası, Ceza mahkemesinde yer alan maddi olguları kanıtlayan her türlü belge titizlikle incelenir ve olayın görgü şahitleri dinlenir.

Araç İşletenin Sorumluğunu Düzenleyen KTK 85. 86. Maddelerine Göre; Kazanın Bir Mücbir Sebepten Veya Zarar Görenin Veya Bir Üçüncü Kişinin Ağır Kusurundan İleri Gelmesi Durumunda İşletenin Sorumluluğundan Bahsedilemeyecektir.

Bu durumda trafik kazası avukatının itirazı ile işletenin sorumluluğu sona erebilecektir.

Gerek Kaza Tespit Tutanağındaki Gerekse Ceza Dosyasındaki Kusur Oranları Çeliştiğinde Mahkemece Yeniden Kusur Tespiti Yapılmalıdır.

Ayrıca Yüksek Yargıtay’ın da Kararlarında Altını Çizdiği Üzere Maluliyet Oranının Kesin Olarak Tespiti Gerektiği Gibi Karara En Yakın Tarihte Tespit Edilmesi Gerekir.

Trafik kazasında Maluliyet oranının kesin olarak tespiti için Trafik kazası avukatlarının da talebiyle dosyanın Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’na gönderilmesi gerekebilir.

Yargıtay kararları da o doğrultudadır ki; maluliyet durumu kesin olarak belirlenmeden manevi tazminata hükmedilemez. (Yargıtay 11. H.D. 2001/5265 E.,2001/7171 K.,25.9.2001 tarih karar)

Kusur durumu açıklığa kavuştuğunda ölümlü trafik kazası avukatlarının da talebi ile maddi ve manevi tazminat hesabının yapılabilmesi için dosya hesap bilirkişisine tevdi edilir.

Hesap bilirkişisi kusur raporları ve dosyaya sunulan belgeler doğrultusunda tazminat hesaplaması yapar.

Taraflara rapora karşı beyanda bulunmak üzere iki hafta kesin süre verilir. Trafik kazası avukatı tarafından Rapora itiraz olursa hakim yeniden değerlendirme yaparak gerekirse ek rapor veya farklı bir bilirkişi incelemesine karar verebilir.

“Hakim, bilirkişi raporunu yetersiz bulursa, bu raporların bağdaştırılması (telifi ) için değil, ne var ki , özel bilgiyi gerektiren bir husus söz konusu olduğu için , mahkemece yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılarak , sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir. ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 12.04.1974 Esas 1970/4-261 Karar 1974/392, Osman Kiper 93 )

“ Mahkemenin gerek itiraz üzerine gerekse doğrudan ikinci bir bilirkişi incelemesi yaptırması, ilk raporun hüküm verilmeye yeterli olmadığının mahkemece kabul edilmiş anlamına geleceğinden, bu nedenle ilk rapora dayalı hüküm usul yasaya aykırıdır. Tazminat sorumluluğuna hükmeden önce uzmanlıkları tartışmasız bilirkişilere gerekli inceleme yaptırılmalıdır.

(4 HD 15.10.984 6678/7586 HASAN Köroğlu s. 46 )

TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM VEYE YARALANMA HALİNDE DAVACININ TAZMİNAT HESAPLAMASINDA UYULACAK İLKELER;

‘TAZMİNAT ZARARI AŞAMAZ ‘İLKESİ UYARINCA TAZMİNATIN ZENGİNLEŞMEYE NEDEN OLMAMASI GEREKİR;

Sürekli iş göremezlik tazminatı ile bir kaza nedeniyle vücut bütünlüğü bozulan kişinin zararı ekonomik olarak telafi edilmeye çalışılır. Bu durumda kişinin kaza sonrası vücut fonksiyonlarında yaşadığı kayıp nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılayamaması, mesleğini ifa edememesi dolayısıyla uğradığı gelir kaybının karşılanması ile olur. Ölümlü Trafik kazası avukatlarının görüşüne göre Kişi kaza sonrası da mesleğini ifa edebiliyor ve gelir kaybı yaşanmıyorsa bu anlamda bir zararı da bulunmayacaktır.

BORÇLAR KANUNU 43. VE 44. MADDE UYARINCA TAZMİNATTAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILIR;

Trafik kazası avukatına göre tazminat davasında asıl amaç, davacının uğradığı zararı ekonomik anlamda telafi etmektir. Yoksa davacıyı zenginleştirmek değil. Davacı yaralanması sebebiyle bir gelir kaybına uğramışsa tabii ki zararı sorumluları tarafından karşılanmalıdır.

Fakat bu hal kişinin sebepsiz zenginleşeceği anlamına da gelmemelidir. Kişinin sağlığı halinde normal çalışma koşulları içerisinde elde etmesi mümkün olmayan yüksek boyutlarda tazminatı dava yoluyla kazanması adaletsiz olacaktır.

TARAFLARIN MALİ, İÇTİMAİ DURUM ARAŞTIRMALARI YAPILIR.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ALABİLMENİN ŞARTLARI:

Destekten yoksun kalma tazminatı müteveffanın hayatta kalsaydı bir başkasının veya başkalarının geçimini sağlamasını, kendilerine maddi bakım ve yardım sağladıkları kişilerin bu maddi yardım ve bakımdan mahrum kalmalarını ifade eder.

Ölenin yetiminin Maddi-Sosyal durumlarının araştırılması gerekmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için, öncelikle o kişinin bakma niteliğindeki yardımına muhtaç olması gerekir.(Yarg 4 HD 30.5.1978 tarihli 978/2232 E 7262 kararı )

Ayrıca ölenin dul ve yetiminin müteveffanın sağlığında kendilerine baktığını, onun yardımına ihtiyacı bulunduklarını ispat etmesi gerekmektedir

(Yarg. 9 HD 3.31967 tarihli 103 E 1787 Karar)

Trafik kazası avukatları şöyle düşünür; Ölenin yetiminin destekten yoksun kalmaları sebebi ile talep ettikleri maddi tazminat, desteğin yitirilmesi sebebi ile uğranılan zarardır.

Burada sözü edilen giderim, desteği yitirenin olaydan önceki sosyal ve ekonomik yaşayış düzeyini, olaydan sonraki dönemde de destek olmasa bile, aynı derecede tutabilmek için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir.

Ölüm ile desteğini yitiren kimsenin destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilmesi için desteğin bakım gücüne sahip olması, davacıların da bakım ihtiyacı içinde bulunması gerekmektedir. Ayrıca yardımın eylemli ve düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Bu husus ölümlü trafik kazası avukatları İzmir için son derece önemli bir husustur.

Ölenin yetiminin destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilmeleri için; ileride şimdiki iktisadi ve mali durumlarını devam ettiremeyeceklerini ve ihtiyaç içinde kalacaklarını ve ölenin de yardımı olmadan ihtiyaçlarını gideremeyeceklerini ispatlamaları gerekmektedir.