İzmir Soruşturma Büroları

İzmir Aile Suçları Soruşturma Bürosu

Bu büro tarafından;
• Aynı veya ayrı çatı altında yaşayan eş ve çocukların,
• Aynı çatı altında yaşayan ve birlikte oturma iradesi ile hareket eden (kan ve sıhri hısımlar) diğer aile bireylerinin,
• Aynı evi karı-koca ilişkisi ile paylaşanların, Evlilik birliği ya da beraberliği herhangi bir sebeple sona ermiş kişilerin, Birbirlerine yönelik şiddet içeren eylemlerine ilişkin soruşturmalar yürütülür ve sonuçlandırılır. Bu kapsamda, yukarıda sayılan kişilerin birbirlerine yönelik olarak işlediği;
• TCK’nun 86 ve 87. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçu,
• TCK’nun 96. maddesinde düzenlenen eziyet suçu, bu büronun görev alanı içerisinde kalır.
• TCK’nun 102 ve 103. maddesinde düzenlenen cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçu,
• TCK’nun 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçu,
• TCK’nun 106. maddesinde düzenlenen tehdit suçu,
• TCK’nun 107. maddesinde düzenlenen şantaj suçu,
• TCK’nun 109. maddesinde düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçu,
• TCK’nun 116. maddesinde düzenlenen konut dokunulmazlığını bozma suçu,
• TCK’nun 123. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu,
• TCK’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçu,
• TCK’nun 148 ve 149. maddesinde düzenlenen yağma suçu,
• TCK’nun 151. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçu,
• TCK’nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu,
• TCK’nun 227. maddesinde düzenlenen fuhuşa teşvik suçu,
• TCK’nun 229. maddesinde düzenlenen dilencilik suçu,
• TCK’nun 232. maddesinde düzenlenen kötü muamele suçu,
• TCK’nun 233. maddesinde düzenlenen aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu,
• TCK’nun 234/1-2 maddesinde düzenlenen çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu,
• Bu büronun görevine giren suçlara üçüncü kişilerin iştiraki halinde soruşturma bir bütün olarak bu büro tarafından yürütülür. İştirak hükümlerinin geçerli olmadığı durumlarda üçüncü kişilere ait soruşturmalar ayrı olarak ilgili büro tarafından yürütülür.

İzmir Basın Suçları Soruşturma Bürosu
Bu büro tarafından;
• 5187 sayılı Basın Kanunu,
• 5681 sayılı Matbaalar Kanunu,
• 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu,
• 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun,
• 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu,
• 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu,
• 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun,
• 671 sayılı Şapka İktibası Hakkındaki Kanun,
• 677 sayılı Tekke Zaviye ve Türbelere İlişkin Kanun,
• 2956 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun,
• 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun,
• 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu,
• 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu,
• 5253 sayılı Dernekler Kanunu,
• 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,
• 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar Arasında Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunu,
• 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu,
• 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunu,
• 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun Hükümlerine aykırılık suçları hakkındaki soruşturmalar ilgili usul hükümlerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.
• Günlük basında ve her türlü basılı eserde yer alan, İzmir Adliyesi’ni, ceza infaz kurumlarını ve genel anlamda yargıyı ilgilendiren önemli olaylarla ilgili haberler hakkında, mesai günleri ile hafta sonu ve resmi tatillerde bu büroda görevli Cumhuriyet savcılarınca inceleme yapılarak, gecikmeksizin Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilir.
• İzmir ilinde basımı yapılan yerel süreli yayınlar ile kitaplar ve her türlü basılı eser yürürlükteki kanunlar yönünden incelenerek görüldü şerhi verilir, suç unsuru ihtiva edenler hakkında gerekli soruşturmalar açılır ve sonuçlandırılır.
• Basılı eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına tesliminde, yapılan incelemeleri sonucu teslim edilen basılı eserlerin bir adedi Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne, hukuk bilimine ilişkin olanlardan bir adedi Adliye Kütüphanesine gönderilir. Bu büronun görevine giren işler ile ilgili olup, faili meçhul kalan suçlarla ilgili soruşturmalar tevzide evrak kendisine gönderilen Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülür.
• Soruşturma, esas, karar, yazışmalar, muhabere ve emanet ile bu büroca açılan davaların mahkeme işlemleri bu büronun kalemi tarafından yerine getirilir.
• 5187 sayılı Basın Kanun’un 7, 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen süreli yayınların idarî işlemleri bu büro kalemi içerisinde ayrıca ve sadece bu işle görevlendirilecek personel tarafından basın Cumhuriyet savcısının gözetim ve denetiminde yerine getirilir.
• Matbaalar tarafından basımı yapılan süreli ve süresiz yayınların kaleme tesliminde UYAP Bilişim Sistemi üzerinden yapılan kayıt sonucu görevlilere alındı belgesi tanzim edilerek verilir.

İzmir Siber Suçlar Soruşturma Bürosu
Bu büro tarafından;
• Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girilmesi ve orada kalmaya devam edilmesi, bu fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi eylemleri (TCK 243/1,2),
• Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girilmesi ve orada kalmaya devam edilmesi nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi eylemleri (TCK 243/3),
• Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleme, bozma, verileri bozma, yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, var olan verileri başka bir yere gönderme, bu fiillerin işlenmesi sûretiyle kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlama eylemleri (TCK244),
• Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan banka veya kredi kartı üretme, satım, devretme, satın alma veya kabul etme eylemleri (TCK 245/2),
• Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak sûretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlama eylemleri (TCK 245/3),
• Üye iş yerlerinin, kartın kullanımı sonucunda kart ve kart hamili île ilgili edindikleri bilgileri, kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzen kart hamilinin yazılı rızasını almadan başkasına açıklaması, saklaması ve kopyalaması eylemleri ile üye iş yerinin kart bilgilerini üye iş yeri anlaşması yaptığı kuruluş dışındaki şahıs veya kuruluşlarla paylaşması, satması, satın alması ve takas etmesi eylemleri (BKK 2339),
• Elektronik imza oluşturma amacı ile ilgili kişinin rızası dışında; imza oluşturma verisi veya imza oluşturma aracı elde etme, verme, kopyalama ve bu araçları yeniden oluşturma ile izinsiz elde edilen imza oluşturma araçlarını kullanarak izinsiz elektronik imza oluşturma eylemleri (EİK 16),
• Tamamen veya kısmen sahte elektronik sertifika oluşturmak veya geçerli olarak oluşturulan elektronik sertifikalan taklit veya tahrif etme ile bu elektronik sertifikaları bilerek kullanma eylemleri (EİK 17),
• Hırsızlık suçunu, bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle işleme eylemleri (TCK 142/2-e),
• Örgütlü olarak, sanal dünya üzerinden, kredi kartı veya para yerine geçen elektronik ödeme sistemleri ile kumar oynatma veya oynanmasına imkan sağlama eylemleri (TCK 228),
• “Çocuğun cinsel yönden istismar edilmesi” sûretiyle (TCK 103/1), elde edilen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin bilişim sistemlerinin kullanılması sûretiyle; depolanması, bulundurulması, ülkeye sokulması, satışa veya kiraya arz edilmesi, satılması veya bedelsiz olarak verilmesi, nakledilmesi, dağıtılması ile başkalarına kullanımına sunulması eylemleri (TCK 226/3),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; kişiler veya (TCK 124/1), kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi (TCK 124/2) ve her türlü basın ve yayın organının yayımını hukuka aykırı olarak engelleme (TCK 124/3) eylemleri,
• Bilişim sistemlerini aracı kılarak, sistemin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girilmesi sûretiyle; kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etme ve içeriği kaydetme (TCK 132/1), kişiler arasındaki haberleşme içeriklerim hukuka aykırı olarak ifşa etme (TCK 132/2), kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa etme (TCK 132/3) eylemleri,
• Bilişim sistemlerini aracı kılarak, sistemin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girilmesi sûretiyle; kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın dinleme veya kaydetme (TCK 133/1). katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi diğer konuşanların rızası olmadan kayda alma (TCK 133/2), bu fiillerden biri işlenerek ekle edildiği bilinen bilgilerden yarar sağlama veya bunları başkalarına verme veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin etme (TCK 133/3) eylemleri,
• Bilişim sistemlerini aracı kılarak, sistemin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girilmesi sûretiyle; kişilerin özel hayatın gizliliğini ihlal etme, gizliliği görüntü veya seslerin kayda alınması sûretiyle ihlal etme (TCK 134/1), kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etme (TCK134/2) eylemleri,
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme (TCK 135/1), kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, aidi kökenlerine, hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına İlişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydetme eylemleri (TCK 135/2),
• Bilişim sistemlerim kullanmak sûretiyle; kişisel verileri, hukuka aylan olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme eylemleri (TCK 136),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri, fenni keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin bilgileri, yetkisiz kişilere verme veya ifşa etme, bu bilgi veya belgeleri, hukuka aykırı yolla elde etme eylemleri (TCK 239/1,2),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok etme, tahrip etme veya bunlar üzerinde sahtecilik yapma veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanma, hileyle alma veya çalma eylemleri (TCK 326/1),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etme eylemleri (TCK 327),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama eylemleri (TCK 329),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama eylemleri (TCK 330),
• Bilişim sistemlerim kollanmak sûretiyle; Görevi dolayısıyla öğrendiği ve Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınai yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanma veya kullanılmasını sağlama eylemleri (TCK 333),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etme eylemleri (TCK 334),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; Yetkili makamların kamın ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakanından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etme eylemleri (TCK 335),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama eylemleri (TCK 336),
• Bilişim sistemlerini kullanmak sûretiyle; Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama eylemleri (TC 337),
ile ilgili soruşturmalar yürütülür ve sonuçlandırılır. • Hırsızlık suçlarında, çalınan eşyaların arasında kredi kartının bulunması ve kullanılması durumunda soruşturma evrakı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmeyip, Genel Soruşturma Bürosunca neticelendirilir.
• Mesai saatleri içinde, evveliyatta kaydı bulunmayan soruşturmalara ait her türlü arama, el koyma, gözetim ve diğer taleplerin değerlendirilmesi için büro içinde muhatap savcı uygulaması yapılır.
• İnternet yolu ile işlenen suçlar aynı zamanda yazılı basın, yazılı basın organlarına ait logoları taşıyan web siteleri ile internet gazeteciliği yapan web sitelerinde yada radyo- televizyon yoluyla işlendiği takdirde, soruşturmanın tamamı bu büro tarafından yürütülür. Bu büronun görevine giren suçlarla ilgili arama ve toplatma talepleri değerlendirilerek gereği yapılır.

İzmir Ön Ödeme ve Kabahatler Bürosu
Bu büro tarafından;
• Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümleri içeren özel kanunlarda düzenlenen ve TCK’nun 75. maddesi gereğince ön ödemeye tabi bulunan suçlar, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun, 4824 sayılı Kanun ile yaptırımları idarî para cezasına dönüştürülen ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 7. maddesi ile yaptırımları idarî para cezasına dönüşen özel ve genel kanunlarda bulunan suçlara ilişkin soruşturmalar yürütülür ve sonuçlandırılır.
• Suçların dava zamanaşımı sürelerinin kısalığı da göz önünde tutularak soruşturmaların süratle sonuçlandırılmasına özen gösterilir. Şüpheli, soruşturma evrakı ile beraber getirilmiş ise ön ödeme önerisi ya da idarî para cezası ödeme önerisi huzurda tebliğ edilir.
• Şüphelinin hazır olmaması durumunda gerek ön ödeme gerekse idarî para cezasını içeren idarî yaptırım kararına ait tebligat PTT aracılığı ile yapılır. Ön ödeme önerisi yapılmadan ve prosedür tamamlanmadan kamu davası açılmaz.
• Dava açıldıktan sonra intikal eden ödeme makbuzları mahkemelerine gönderilir. Diğer bürolardan ön ödeme kapsamında kaldığı değerlendirilerek bu büroya gönderilen evrakın soruşturma defteri kayıtları kapatılmaz.
• Genel soruşturma bürosunun görevine giren suçlarda; ön ödemeyi gerektiren nitelikte olanların takibi ve yerine getirilmesi işleri ilgili bürolarca yapılır.
• Genel soruşturma bürosu ile özel soruşturma bürolarına intikal eden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile idarî para cezası yaptırımını gerektiren veya dönüşen soruşturmalar bu büroya gönderilir.

İzmir Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu
Bu büro tarafından;
• 18 yaşını doldurmamış, suça sürüklenen çocuklar tarafından işlenen tüm suçlara ilişkin soruşturmalar ile korunmaya ihtiyacı olan çocuklar hakkındaki işlemler yapılır.
• Suç tarihi itibarı ile nüfus kaydına göre faili suça sürüklenen çocuk olduğu tespit edilen evrak ile suça sürüklenen çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi halinde, suça sürüklenen çocuk hakkındaki evrak ayrılarak, bu büroya gönderilir.
• Bu büronun görevine giren suçlarla ilgili olarak mesai saatleri içerisinde kolluk güçleri tarafından mevcutlu olarak adliyeye intikal ettirilen soruşturma evrakı bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından yürütülür.
• Suça sürüklenen çocukların ifadeleri alınırken, öğrenci olup olmadıkları hususu tespit edilip, öğrenci iseler hangi okulda öğrenim gördükleri ifade tutanağına yazılır.

İzmir Fikri ve Sınai Suçlar Soruşturma Bürosu
Bu büro tarafından;
• 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
• 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
• 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
• 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
• 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
• 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahatçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun,
• 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun,
• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 62. maddesinde yazılı haksız rekabet suçu İle Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinin görev alanına giren diğer suçlara ait soruşturmalar bu büro tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır.
• Bu büronun görevine giren işler ile ilgili olup, faili meçhul kalan suçlarla ilgili soruşturmalar tevzide evrak kendisine gönderilen Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülür.
• Mesai saatleri içinde, evveliyatta kaydı bulunmayan soruşturmalara ait her türlü arama, el koyma, gözetim ve diğer taleplerin değerlendirilmesi müracaat savcılığında yapılır.

İzmir Genel Soruşturma Bürosu
Bu büro tarafından;
• Diğer büroların görev alanlarına girmeyen tüm suçların soruşturmaları yürütülür ve sonuçlandırılır.

İzmir İcra ve İflas Daireleri Denetim ve Soruşturma Bürosu
Bu büro tarafından;
• Her icra dairesinin denetimi için 1 savcı görevlidir. İzmir icra müdürlüklerinde işlenen suçlarla ilgili soruşturmalar denetleme görevi verilen Cumhuriyet savcıları tarafından yürütülür.

İzmir Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu
Bu büro tarafından;
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar,
• 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da yazılı suçlar,
• TCK’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dört, Beş, Altı, Yedi ve Sekizinci bölümünde tanımlanan suçlara (302 ila 342) dair soruşturmalar yürütülür.
• Bu büronun görevine giren suçlarla ilgili olarak, mesai saatleri içerisinde kolluk güçleri tarafından mevcutlu olarak adliyeye intikal ettirilen evraka ait soruşturma işlemleri ile mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde yapılması gereken tüm soruşturma işlemleri, bu büro içinde görev yapan Cumhuriyet savcıları tarafından yürütülür.
• 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 79, 80, 91, 117, 188, 190, 191, 235, 236, (ihale ve edimin ifası için ibraz edilen belgeler ile sınırlı olmak koşulu ile TCK’nun 204, 205, 206 ve 207), 237, 240, 241 ve 282 maddelerinde tanımlanan suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar (sıfatları nedeniyle özel soruşturma usulüne tabi kişiler hakkındaki soruşturmalar hariç) hakkındaki soruşturmalar yürütülüp, sonuçlandırılır.
• Mesai saatleri içinde, evveliyatta kaydı bulunmayan soruşturmalara ait her türlü arama, el koyma, gözetim ve diğer taleplerin değerlendirilmesi için büro içinde muhatap savcı uygulaması yapılır.

İzmir Memur Suçları Soruşturma Bürosu
Bu büro tarafından;
• 657 sayılı Yasa’ya tabi devlet memurlarının, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkındaki soruşturmalar, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na muhalefet edenler hakkındaki soruşturmalar,
• 399 sayılı KHK.’nin 11. maddesinde tanımlanan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer personelinin görevleri sırasında ve görevleri sebebiyle işledikleri suçlarla ilgili soruşturmalar,
• Vakıf yönetici ve çalışanlarının görevlerine ilişkin suçlara ait soruşturmalar,
• 5411 sayılı Bankalar Kanunu’nu ihlal edenler hakkındaki soruşturmalar,
• SPK’ya tabii suçlara ilişkin soruşturmalar,
• 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’a aykırı davrananlar hakkındaki soruşturmalar,
• TCK’nın 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret, 300. Maddesinde düzenlenen devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve 301. Maddesinde düzenlenen Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarına ilişkin soruşturmalar,
• Özel kanunlardaki soruşturma usullerine uygun olarak yürütülür ve sonuçlandırılır.
• Yukarıda sayılan memur ve görevlilerin işledikleri şahsi suçlarıyla ilgili soruşturmalar bu büro tarafından yürütülmez.
• Bu büronun görevine giren suçlara üçüncü kişilerin iştiraki halinde soruşturma bir bütün olarak bu büro tarafından yürütülür.
• Taksirli suçların, soruşturması izne tabi kişiler ile birlikte işlenmesi halinde evrak bir bütün olarak bu büro tarafından bakılıp sonuçlandırılır.
• Kamu görevlisine hakaret, mukavemet ve benzeri suçlarla birlikte kamu görevlisinin de suç işlediği ileri sürülen hallerde; kamu görevlisi hakkındaki soruşturma genel hükümlere tabi ise, delillerin birlikte toplanıp değerlendirilmesi bakımından evrak ayrılmaksızın soruşturma ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından yapılarak sonuçlandırılır.
• Kamu görevlisi hakkındaki soruşturma özel soruşturma yöntemlerinden birine tabi ise, bu halde evrak birlikte değerlendirilmek üzere Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilir ve soruşturma bu büro tarafından yapılır.
• Gerek 4483 sayılı gerekse diğer kanunlarda soruşturmanın bizzat Cumhuriyet başsavcısı tarafından yapılmasının ön görüldüğü hallerde, soruşturma işlemleri bu büro tarafından yürütülür ve Cumhuriyet Başsavcısı tarafından sonuca bağlanır.

İzmir Müracaat ve İlk Kayıt Bürosu
Bu büro tarafından;
Büroda görev yapan Cumhuriyet savcıları, mesai gün ve saatlerinde kendilerine tevdi edilen işleri yürütürler.
Mesai gün ve saatleri dışında bu büronun tüm görevleri nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir.
• Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan bütün suç ihbarları, şikâyetler ve müracaatlar kabul edilir. Gerekli ivedi soruşturma işlemlerini yürütülür, kolluktan mevcutlu olarak getirilen evrak şekillendirilir, ikmalen gelen evrak incelenir, eksik var ise giderilerek kayda alınır.
Bu cümleden olarak;
a. İfadesi alınan şahısların kimlik, adres ve diğer iletişim bilgilerinin açıkça sorulmaksızın evrakın havale edilmesi,
b. Kolluk aşamasında şüpheli, mağdur veya tanığın ismen zikredilmesine rağmen ifadesinin alınması konusunda hiçbir işlem yapılmaksızın gönderilmesi halinde soruşturma defterine kaydedilmesi,
c. Suçun aydınlatılması açısından gerektiği halde varsa suç mahallindeki kamera kayıtlarının temini için araştırma yapılmaması,
d. Sahtecilik suçlarında, ilgililerin incelemeye yeter miktarda yazı, rakam ve imza örneklerinin alınmaması,
e. Mağdurlara ilişkin yaralanma veya cinsel saldırı ile ilgili raporlarının hiç alınmaması,
f. Suç delili kapsamında mobil telefon mesaj içeriklerinin tutanak ile tespit edilmemesi,
g. Hakaret, tehdit ve cinsel taciz gibi suçlarda, suçun konusunu teşkil ettiği belirtilen sözlerin, beyanlarda açıkça yazılmaması,
h. Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı veya olay yeri inceleme tutanağının bulunmaması,
i. Hırsızlık suçlarında, olay yeri krokisi, görgü tespit tutanağı ve kıymet takdiri tutanağının bulunmaması,
j. Atılı suçun niteliğine göre şikayet ve uzlaşma hususlarının açıkça sorulmaması,
hallerinde, soruşturma evrakında var olduğu kabul edilen noksanlığın giderilmesi sağlanır, aksine uygulama halinde evrakın muktezaya bağlanması hususu da dahil olmak üzere gereği ilgili Cumhuriyet başsavcı vekili tarafından takdir edilir.
• Müşteki ve ihbar edenlerin dilekçeleri iki suret olarak alınır, ancak tek suret olarak yapılan başvurularda ikinci sureti Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çoğaltılır. Kayıt sırasında tarafların öncelikle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, güncel ev ve iş adresi, varsa telefon numarası, elektronik posta adresi ile kendine ulaşılamadığı takdirde kendisine ulaşılmasına yardımcı olabilecek bir kişinin telefon numarası ile şüphelilere isnat olunan suç, suç tarihi ve suç eşyası bilgilerinin eksiksiz şekilde veritabanına aktarılmasına özen gösterilir.
• Müracaat edenin daha sonra yeniden çağrılmasına sebebiyet ver¬memek için ceza muhakemesi işlemleri eksiksiz olarak yapılır.
Bu kapsamda ilgilinin;
– İfadesi alınarak şikayet ve delilleri açıklattırılır,
– Tanıkların açık kimlikleri ve adresleri yazdırılır,
– Delil niteliğindeki belgeleri alınıp evrakına eklenir, kıymetli evrak ise usulüne uygun olarak emanete alınıp makbuzu evrakına eklenir,
– Gerektiğinde bilirkişi incelemesine esas olmak üzere parmak izi, yazı, rakam ve imza örnekleri tespit edilir,
– Alkol ve yaralanma gibi hususlarda rapor düzenlenmesi için Adli Tabipliğe sevk işlemleri yapılır,
– Soruşturmanın niteliğine göre takdir edilen bütün ceza muhakemesi işlemlerine başvurulur.
• Soruşturmanın taraflarının, kollukta ya da Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatları sırasında uzlaşmak istediklerini belirtmeleri halinde, soruşturma evrakı kanunî gereğine başvurulmak üzere Uzlaşma Bürosuna gönderilir.
• Yetkisizlik ve görevsizlik kararları ekinde gönderilen evrak ile posta kanalı ile gelen veya kurumlarca teslim edilen evrak Cumhuriyet Savcısının adı-soyadı ve sicil numarasını içeren isim kullanılarak tarih, gerektiğinde saat belirtmek ve imza atılmak sûretiyle havalesi üzerine kaydedilir.
• Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat incelenerek, olaya ilişkin suç, suça ait kanun maddeleri belirtilen ve ait olduğu büro da işaret edilen soruşturma evrakı UYAP Bilişim Sistemi ortamında sisteme kayıt edilir.
• Görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işledikleri yönündeki iddialarla ilgili olarak hakimler ve Cumhuriyet savcıları ile kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen en üst dereceli kolluk amirleri hakkında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı’nın olur’u, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı avukatlar hakkında Adalet Bakanlığı’nın izninden önce, evrak soruşturma defterine kaydedilmez, işlemler Bakanlık Muhabere kayıtları üzerinden yürütülür; olur ve izin süreci tamamlandıktan sonra evrakın soruşturma defterine kaydı yapılır.
• Kabul edilerek soruşturma numarası alınan evrak UYAP Bilişim Sisteminde ait olduğu büroya tevzi edildikten sonra dosyalanır, Cumhuriyet Başsavcısı/Görevli Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından tevzisi yapılan evrakın görevli Cumhuriyet Savcılarına teslimi sağlanır.
• Çalışma gün ve saatlerinde Müracaat ve İlk Kayıt Bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları dışında hiçbir Cumhuriyet savcısı zorunlu haller haricinde kolluğa dilekçe havale etmez.
• Yabancı uyruklu şüphelilerin, pasaport fotokopileri, fotoğrafları ve parmak izleri alınıp evrakına eklenir, yabancıların yakalanması, gözaltına alınması ya da tutuklanması hallerinde Adalet Bakanlığı Uluslararası Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 16/11/2011 gün ve 70/1 nolu genelgeleri uyarınca işlem yapılır. Ayrıca durum UYAP Bilişim Sistemi üzerinden Adalet Bakanlığı’na iletilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilir.
• Kamuoyunu yakından ilgilendiren ya da kamuoyunun ayrı bir dikkatle izlediği suçlarla, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı veya basın ve yayın organları tarafından izlenen olaylar hakkında Cumhuriyet Başsavcısına iletilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcı Vekili öncelikle bilgilendirilir.
• Büroda yapılan işlemlerde; zorunlu müdafi atanması, uzlaşma müessesesi, suçun idari yaptırım kararına bağlı niteliği ve kolluktan gelen evrakın eksiksiz olmasına dikkat edilir. Soruşturma evrakı kayıtsız olarak kolluğa gönderilmez. İşin gereği ve acele durumlarda dilekçe ve evrak fotokopisi çekilip bir örneği Cumhuriyet Başsavcılığında bırakıldıktan sonra, soruşturma kapsamında yapılması istenilen hususlar tek tek ve numa¬ralandırılmak sûretiyle verilen talimatların yazıldığı bir müzekkere ekinde ilgili birime, talebi halinde şikâyetçi ile gönderilebilir, ancak daha sonra yazı örneği ve ekleri resmi yoldan ilgili birime ulaştırılır.
• Mesai gün ve saatleri içinde, özel soruşturma bürolarının görevleri dışında kalan konularla ilgili olarak; arama, el koyma, zoralım ve diğer usulü işlemler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden talepler incelenerek, lüzumlu kararların alınması ve süratle yerine getirilmesi sağlanır.
• 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 74’üncü maddesi gereğince, gözlem altına alınmasına karar verilip, mevcutlu olarak gönderilen kişilerin, kararda bahsi geçen kurumlara sevki ile kararların yerine getirilmesi temin edilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 32’nci ve 57’nci maddeleri gereği tedavi ve muhafaza altına alınmasına karar verilen şahıslar da kararda gösterilen kurumlara gönderilir ve kararın infazı sağlanır; gerekiyorsa takibi yapılır, ödeme ve avans işlemleri de bu büro tarafından yerine getirilir.
• Bahsi geçen konuda mahkemelerden intikal eden evrak Muhabere Bürosu, başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından gönderilen istekler ise Talimat Bürosunca karşılanır.
• İlgili birimlerden şüpheli, tanık ve diğer kişilerle birlikte getirilen soruşturma evrakı dikkatlice incelenir, eksiklik varsa tamamlattırılır. Kollukta susma hakkını kullanan şüphelilerin savunma ve delilleri tespit olunur. Serbest bırakma işlemleri ile tutuklama veya adlî kontrol kararları aldırılması gereken durumlarda Sulh Ceza Hâkimliğine sevk işlemleri yerine getirilir, talebin reddine ilişkin kararlara gerektiğinde itiraz edilir, tutuklanan şüphelilerin ceza infaz kurumuna sevki ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 95-107’nci maddeleri gereğince yakalama, gözaltına alınma, gözaltı süresinin uzatılması ve tutuklama halinin yakınlarına bildirilmesi ile diğer hususların yerine getirilmesi sağlanır.
• Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 91’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, gözaltı sürelerinin uzatılması talepleri değerlendirilir ve gerekli işlemler yapılır.
• Taksirle yaralanma ile sonuçlanan kazaya karışan motorlu araçların, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 85/2 madde ve fıkrası uyarınca trafik kaydına tedbir konulması işlemi, UYAP Bilişim Sistemi üzerinden derhal yerine getirilir.
• Günlük olarak nöbetçi Cumhuriyet savcıları ve özel bürolar tarafından yapılan işlemler rapor halinde düzenlenerek ilgili Cumhuriyet Başsavcı vekillerine sunulur ve mahsus dosyasında muhafaza edilir.
• Müracaat ve İlk Kayıt Bürosunun ayrıntılı çalışma usul ve esasları, gerektiğinde Cumhuriyet Başsavcılığı Makamı tarafından çıkartılacak İç Genelge hükümlerine göre yürütülür.

İzmir Uzlaşma Bürosu
Bu büro tarafından;
• Uzlaşma kapsamında kalan suçlarla ilgili soruşturmalara ilişkin işlemler yürütülerek sonuçlandırılır.
• Uzlaşma konusunda soruşturmanın tüm taraflarının beyanlarının tespit edilmesi ve tarafların uzlaşma konusunda olumlu beyanda bulunmaları halinde, evrakın, sonraki aşamaları ile ilgili işlemlerin yürütülerek sonuçlandırılması için Uzlaşma Bürosuna tevdii edilir.
• Uzlaşma prosedürü başladıktan sonra tarafların anlaşmamaları nedeni ile uzlaşmanın sağlanamaması halinde evrak, geldiği büroya iade edilmeksizin Uzlaşma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcıları tarafından muktezaya bağlanarak neticelendirilir.
• Taraflardan herhangi birisinin uzlaşmayı kabul etmemesi durumunda soruşturmaya devam olunarak sonuçlandırılır. Evrak bu nedenle Uzlaşma Bürosuna gönderilmez.
• Uzlaşma görüşmeleri toplantı ve müzakere odası tahsis işlemleri bu büro tarafından yerine getirilir.
• Soruşturma işlemlerinde 5918 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile değişik 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının “Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.” hükmünün nazara alınarak, evrakın tefrik edilmeksizin soruşturma savcıları tarafından neticelendirilir.
• Basın Suçları, Siber Suçları, Çocuk Suçları, Memur Suçları, Fikri ve Sınai Haklar Suçları Soruşturma Bürolarının görevine giren soruşturmalarda evrak Uzlaşma Bürosuna tevdii edilmeksizin sonuçlandırılır.

İzmir Daimi Arama Bürosu
Bu büro tarafından;
• Faili belli olmayan veya belli olduğu halde yapılan araştırmalara rağmen açık kimlikleri tespit edilemeyen şüphelilerle ilgili suçların takibi ve sonuçlandırılması yapılır.
• Büroya soruşturma evrakı gönderilirken İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu konudaki iç genelgeler hükümleri gözetilir. Daimi arama kararı verilmiş evrak bu büroya gönderilir.
• Açık kimliği belli olmakla birlikte, uzun aramalara rağmen bulunamayan şüpheliler hakkındaki soruşturma evrakı bu büroya gönderilmez.
• Ölümlü olaylara ait faili meçhul kalan suçlarla ilgili soruşturmalar, nöbetinde olaya el koyan veya tevzide evrak kendisine gönderilen Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülür.
• Faili meçhul evrakı gönderen jandarma ve polis birimleri ile irtibat kurularak kayıtların karşılaştırılması sağlanır, mükerrer kayıt yapılması önlenir.
• Evrak içerisinde şüpheli olarak ifadesi alınmış olanların, suçla bir ilgilerinin bulunmadığı anlaşılmakta ise, sürekli zan altında kalmamaları bakımından bunlar hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir.
• Evrakla ilgili olarak bir kısım şüphelilerin yakalanması durumunda, bu şüpheliler yönünden evrak tefrik edilerek gereği yapılır.
• Zamanaşımı dolmuş ve failleri belirlenip yakalanamamış olanlarla, eylemin suç olmaktan çıkarılmış olması durumlarında evrak karara bağlanarak kaydı kapatılır ve ilgili birimlere aramadan vazgeçilmesi için yazı yazılır.
• Faili meçhul kalıp araştırmalar neticesinde failleri belirlenen olaylarla ilgili soruşturma evrakı, gönderen Cumhuriyet savcısına iade edilerek sonuçlandırılması sağlanır.
• Bu Cumhuriyet savcısının görevinden ayrılmış olması halinde evrak yeniden tevziye tabi tutulur. Soruşturma Büroları tarafından Daimi arama Bürosuna gönderilecek evrakta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkartılacak iç genelge hükümleri uygulanır.

İzmir Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek yada Bulundurmak Suçları Soruşturma Bürosu
Bu büro tarafından;
• TCK’nun 191. maddesinden kaynaklanan soruşturmalar yapılır ve takip edilir.
• Şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi müessesesinin uygulanıp uygulanmayacağı değerlendirilir.

İzmir HSYK ve Bakanlık Muhabere Bürosu
Bu büro tarafından;
• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki yazışmalar hazırlanır, Cumhuriyet Başsavcısına sunulur; süreli evrak takip edilerek işlemleri zamanında tamamlanması sağlanır.
• İzmir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından, diğer Bakanlıklar, Yüksek Yargı Organları, Genelkurmay, Valilik, Üniversiteler ve Belediye Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarla doğrudan yapılan yazışmalar yürütülür.
• Adalet Bakanlığınca takip edilen soruşturma evrakı ve mah-keme dosyaları hakkında bilgi alınarak belli zamanlarda Ba-kanlığa sunulur.
• Cumhuriyet savcıları ve hâkimlerle ilgili tüm yazışmalar yü-rütülür.
• Merkez ve bağlı Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet baş-savcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları ile ataması Bakanlıkça yapılan memurlara ait özlük işleri takip dosyaları tutulur.
• Adalet Bakanlığı ve İzmir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’ndan gelen atama-nakil işlemleri ile ilgili yazışmalar yapılır.
• Cumhuriyet Başsavcısı tarafından hazırlanan iç genelgeler ve işbölümü cetvelleri ilgililere tebliğ edilerek özel kartonunda saklanır. Sonradan atanan Cumhuriyet savcılarına iç genelgeler, son işbölümü cetveli ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Çalışma Esas ve İlkeleri Hakkındaki Yönergeden birer suret verilir.
• Hâkim–Cumhuriyet savcısı adaylarının Cumhuriyet başsav-cılığına ilişkini işlemleri yapılır.
• Avukat stajyerlerinin, Cumhuriyet Başsavcılığında yaptıkları staj işlemleri takip edilir.
• Noter ve icra müdürlerinin izin, hastalık, teminat ve yemin işlemlerine ilişkin yazışmalar yapılır.
• Noterlik ve icra müdürlüklerinin yıllık ve ara teftiş işlemleri takip edilir.
• Tüm denetimlerin zamanında yapılıp yapılmadığı kayıtlardan kontrol edilerek, yapılan denetim sonunda düzenlenen raporlar mahsus kartonlarında muhafaza edilir ve gerekli diğer işlemler yapılır.
• İzmir ve bağlı adliyelerinin, bankalarda mevcut para du-rumlarının aylık dönemler halinde Adalet Bakanlığı’na bildi-rilmesi sağlanır.
• Cumhuriyet Başsavcılığının, birim ve bürolarında çalışan tüm personele ait kayıt ve listeler tutulur.
• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlı-ğı’nca gönderilen genelgelerin dağıtım, tasnif ve saklama iş-lemleri yapılır.
• Hâkim, Cumhuriyet savcısı, avukat ve noterlerin görevleri ile ilgili işledikleri suçlardan dolayı hazırlanan fezlekelerin arşivlenmesi sağlanır.
• HSYK ve Bakanlık soruşturmalarının kalem muameleleri yürütülür.
• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu ve Ada-let Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan olağan de-netimler sonunda düzenlenen öneriler listesi ilgililere tebliğ edilir ve arşivlenir.
• Gelen evrak bürosundan gönderilen veya diğer birimlerden intikal eden evrak teslim alınır. Gizli kaşesi taşıyanlar veya isme yazılı olanlar dışında kalan zarflar açılır. Gizli veya isme yazılı olanlar açılmadan ilgilisine veya Cumhuriyet Başsavcı-sına sunulur.
• Açılan evrak tasnif edilir. Yapılan iş bölümüne göre doğru-dan Cumhuriyet başsavcı vekillerinin görev alanına giren ve özellik arz etmeyen olağan yazışma evrakı, kaydı yapıldıktan sonra ilgili Cumhuriyet başsavcı vekiline tevdi edilir.
• Doğrudan Cumhuriyet Başsavcısına sunulan evraktan, ilgili büro veya kaleme havale edilenlerin zimmet karşılığı teslimi sağlanır.
• Soruşturma Büroları, İnfaz Bürosu, İdarî İşler Müdürlüğü ve diğer birimler tarafından Cumhuriyet Başsavcısı adına ve diğer makamlara hitaben hazırlanacak olan yazılar iki suret olarak yazılır, bir sureti ilgililer tarafından paraflanarak, Cumhuriyet Başsavcısına imzalattırılmak sûretiyle Bakanlık Muhabere Kalemine teslim edilir.
• Cumhuriyet savcıları tarafından kendi özlük işleriyle ilgili Cumhuriyet başsavcısının imzasını taşıyacak evrak düzenlen-mez. Bu tür evraklar Cumhuriyet savcısının imzası ile Cumhuriyet başsavcısına sunulmak üzere Bakanlık Muhabere Kalemine intikal ettirilir; sonraki yazışmalar bu büro tarafından yapılır.
• Görevli Cumhuriyet savcısının herhangi bir nedenle (hasta-lık, izin, vb.) görevinden ayrılması halinde, hizmetin aksama-dan yürütülebilmesi açısından, yerine ilgili Cumhuriyet baş-savcı vekili tarafından görevlendirme yapılması için gerekli işlemler yapılır.
• Cumhuriyet Savcılarına ait nöbet izinlerinin takibi yapılarak mahsus kartonunda muhafaza edilir.
• Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden gönderilen, tercüme, suçluların iadesi, çocuk kaçırma, yurtdışı nafaka alacakları ve tebligat evrakının gereği yapılır, ilgili belge ve dokümanlar Bakanlığa sunulmak üzere hazırlanır.
• Cumhuriyet başsavcı vekilleri tarafından düzenlenen, İzmir Cumhuriyet savcılarının aylık nöbet çizelgeleri yazılır. Bağlı Cumhuriyet savcılarının nöbet cetvelleri Cumhuriyet başsavcısının onayına sunulur.
• Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeler uyarınca belirli aralıklar halinde haklarında bilgi istenilen suçlar, şüpheli sayıları ve diğer bilgiler düzenli olarak hazırlanır Bakanlığa sunulur.
• Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu veya İn-san Haklarını İnceleme Komisyonu’na verilen ve Bakanlık kanalıyla gönderilen adlî şikâyetlere ilişkin soruşturmaların yürütülmesi ve sonucunun Bakanlığa sunulması hususlarındaki kalem işlemleri yapılır.
• Cumhuriyet başsavcı vekilleri tarafından yapılan; Merkez ve bağlı İlçe Cumhuriyet savcıları ile tüm Ceza İnfaz Kurumları personeli hakkındaki disiplin soruşturmaları, Noterlerin yer değişikliği işlemleri, Milletvekilleri hakkındaki soruşturmalar, 982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan işlerle il-gili kalem hizmetleri yürütülür.
• Cumhuriyet Başsavcılığı personelinin mesaiye devamı ile il-gili soruşturmalarda gerekli yazışmalar yapılır.
• İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönetimindeki, Ceza İnfaz Kurumları ile ilgili iç yazışmalar yapılır.
• Cumhuriyet başsavcı vekillerine ait görevin gerektirdiği her türlü yazışmalar ile Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet başsavcı vekilleri tarafından verilecek diğer görevler yerine getirilir.
• Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilen diğer görevler ye-rine getirilir.

İzmir Esas ve Karar Bürosu
Bu büro tarafından;
Esas Masasında;

• Kamu davasının başlangıcından sonuna kadar takibi “Esas İş-lemleri” alanından yapılır.
• Soruşturma bürolarından gönderilen iddianameler ile Mahke-melerden görevsizlik ve yetkisizlik kararları ile lüzumu muha-keme kararlarına dair evrakın ilgili mercilere teslimi sağlanır. Mağdur ve müştekinin adı ve soyadı, şüphelilerin açık kimlik-leri, suçların türü, soruşturma defteri sıra numarası, tutuklan-ma tarihi, evrakın mahkemeye veriliş tarihi, itiraz ve başvuru-lan yasa yolları ile ilgili işlemlerin doğruluğu kayıtlardan kontrol edilir.
• Davaname yoluyla açılan davaların takibi yapılır.
• Mahkemelerden gönderilen ve hükümlülük içermeyen ertele-me veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları esas kaydına şerh düşülür.
• Tahliye müzekkereleri UYAP Bilişim Sistemi üzerinden inti-kal ettiği Esas Masasında işleme alınıp, bu büronun yazışmalarını yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından ceza infaz kurumuna ulaştırılır. Mesai saatleri dışında bu işlem iç nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından, infaz veya Müracaat ve İlk Kayıt Bürosunda görevli zabıt kâtipleri vasıtası ile yerine getirilir.
Karar Masasında;

• Soruşturma bürolarından gönderilen kovuşturmaya yer olma-dığına dair karar, görevsizlik ve yetkisizlik kararları ile ilgili tüm işlemler yerine getirilir.
• Şikayetinden vazgeçmemiş olan müştekiye ve ifadesi alınmış olan şüpheliye yapılacak tebligat işlemlerinde, soruşturma ka-tiplerinden zarflanmış şekilde intikal eden tebliğ evrakının bandrol ve posta tevdi işlemleri yerine getirilir.
• Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara itiraz edildiğinde veya itiraz sonrası kanun yararına bozma yoluna başvuruldu-ğunda evrak çıkartılarak gerekli işlemler yapılır ve ilgili mer-cie gönderilir.
• Kovuşturmaya yer olmadığı dair karar verilerek Karar Masasına tevdi edilen soruşturma evrakında;
• Hakkında karar verilmemiş emanet eşya veya taraflarca talep edilen belge ya da diğer delillerin teslimine dair takdir yetkisi, kararı veren Cumhuriyet savcısı, kararı veren Cumhuriyet savcısının tayin, emeklilik ya da istifa gibi nedenler ile görevinden ayrılmış olduğu hallerde ise Adalet Emanet Dairesinden sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından kullanılır.

Kanun Yolları Bürosu
Bu büro tarafından;

• İzmir Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Hâkimliklerinden verilen nihai kararlar ile mülhakat ceza mahkemelerinden verilen ve muvakkaten yürürlükte bulunan 1412 sayılı yasanın 310/3 maddesi uyarınca Başsavcılığımıza intikal eden kararların görüldü işlemleri yapılır. Kanuna aykırılık ihtiva ettiği değerlendirilen hükümler aleyhine olağan kanun yollarına başvurulur.
• Temyiz edilmeksizin kesinleşen hükümlerin kanun yararına bozulmasını teminen resen başvuruda bulunulur. Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden kanun yarına bozma, yargılamanın yenilenmesi vb. olağanüstü kanun yollarına dair müracaatlar hakkında görüş bildirilir.
• Temyiz, itiraz ve kanun yararına bozma dilekçeleri cinsine göre ayrı ayrı kartonlarda saklanmak sureti ile denetime hazır tutulur.
• Mahkemeler tarafından talep edilenler ile nihai karar öncesin-de re’sen iletilmesi gereken görüş veya mütalaa beyanı işlem-leri iş bölümü listesinde görevlendirilen Cumhuriyet savcıları tarafından yerine getirilir.

İzmir Talimat Bürosu
Bu büro tarafından;

• Başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen soruşturma evrakına ilişkin (Basın Suçları Soruşturmaları dahil), bir işlem ve eylem yapılmasını içeren (ifade, savunma, ön ödeme, adlî rapor, eşya teslimi, bilirkişi incelemesi, tercüme ve benzeri) evrakın talimat defterine kaydı yapılır. Cumhuriyet savcısının tensibine göre talimat evrakı, kolluğa gönderilmek ya da bizzat yerine getirilmek sûretiyle tamamlanır.
• Talimat, ekindeki evrak veya belge üzerinde bilirkişi incele-mesi veya tercüme yaptırılmasına yönelik bir talebi içeriyorsa, bu durumda bilirkişiler, Cumhuriyet savcısı tarafından, Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tanzim edilen ve onaylanarak ilgili birimlere dağıtılan bilirkişi listesinden yararlanılarak belirlenir.
• Gerekçesi gösterilmek sûretiyle zorunluluk halinde listede yer almayan kişiler de bilirkişi olarak atanabilirler. İncelemeye ta-bi tutulacak olan evrak bilirkişiye, Cumhuriyet savcısı tarafın-dan usulüne uygun olarak yemini (Komisyonca yemin yaptırılan bilirkişiler hariç) yaptırıldıktan sonra ve zimmetle teslim edilir.
• Bilirkişi veya tercüme ücreti, yapılan işin kapsam ve niteliği, ekonomik koşullar ve bütçe olanakları nazara alınarak ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından belirlenir, buna dair sarf kararı yazılarak evrakına eklenir.
• Bu şekilde ikmali sağlanan veya yerine getirilmesi mümkün olmayan talimat evrakı, kayıtları kapatılarak mahalline iade edilir.
• Ön ödeme önerileri için de aynı işlemler yapılır.
• Büroda görevli Cumhuriyet savcıları talimatlar ile ilgili işlem-lerde Çocuk Cumhuriyet savcısı sıfatı ile de görev yapar.
• Başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen soruştur-maya ait;
– CMK’nun 90 ila 98 maddeleri arasında düzenlenen yaka-lama ve gözaltı,
– CMK’nun 116 ila 134 maddeleri arasında düzenlenen arama ve el koymaya dair koruma tedbirlerine ilişkin tüm işlemler, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde Nöbetçi Cumhuriyet savcıları tarafından nöbet esasına göre yerine getirilir.

İzmir Yakalama Bürosu
Bu büro tarafından;

• Soruşturma aşamasında, Cumhuriyet savcısının talebi üzeri-ne, CMK’nun 98’inci maddesi gereğince mahkemece verilen yakalama emirleri,
• Kovuşturma aşamasında, yargılandığı Mahkemece CMK’nun 199 maddesi uyarınca verilen yakalama emirleri, kaçak olup da, CMK’nun 248/5. maddesi gereğince yokluğunda verilen tutuklama kararları, İle ilgili işlemler yapılır.
• Mahkemeler veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında çıkartılmış olan yakalama emri üzerine, kolluk kuvvetlerince yakalanan veya kendiliğinden gelerek teslim olan ilgililer hak-kında, UYAP Bilişim Sistemi üzerinden, Adalet Bakanlığı Bil-gi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 26.12.2011 tarih 2011/9094 sayılı yazıları uyarınca yakalama dosyası oluşturularak alınan yakalama emirleri kayıtlarına işlenir.
• Kollukça yakalanan veya kendiliğinden teslim olanlar, haklarında yakalama emri bulunan şüpheli veya sanıklar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemelerine ait yakalama kararlarında, ilgili Cumhuriyet savcısına veya mahkemesine; taşradan gelen yakalama kararları ise mesai saatleri içerisinde Talimat Bürosuna, mesai saatleri dışı veya tatil günlerinde nöbetçi Cumhuriyet savcısına sevk edilerek yakalama emrinin gereğinin yapılması sağlanır.
• Yakalama Emri gereğince ifadesi alınan şüpheliler veya sa-nıklar tutuklanır ise, ceza infaz kurumuna sevk işlemleri yapı-lır.
• Yakalama emri gereğince tutuklanan askeri şahıs ise, gereği yapılmak üzere Merkez Komutanlığı’na gönderilir.
• CMK. 94. maddesi gereğince tutuklananların evrakı ait olduğu mahkemesine veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilerek yapılan işlemler kayıtlarına geçirilir ve sonuçlandırılan evrakın kayıtları kapatılır.
• Mahkemelerce yakalama emri kararı geri istendiğinde veya kaldırıldığında otomatik olarak UYAP Bilişim Sistemi ve KİHBİ sisteminde “aranıyor” uyarısının kalkması nedeniyle elektronik olarak gelen geri isteme veya yakalama emri kal-dırma müzekkeresi kayıtlarına eklenerek kayıt kapatılır.
• Yakalanan şahısların işlemlerinin çabuklaştırılması ve gereksiz yere özgürlüklerinin kısıtlanmaması amacıyla gerektiğinde faks ve telefon kullanılır.
• UYAP Bilişim Sistemindeki raporlar vasıtasıyla her takvim yılı sonunda mahkemelerden verilen ve henüz geri alınmamış bulunan yakalama emri müzekkerelerinin listesi çıkartılarak Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığında bulunan yakalama emirleri kontrol edilir.