Başlıca Çalışma Alanlarımız

CEZA HUKUKU AVUKATI İZMİR
Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları,
Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
Tutuklamaya itiraz başvurusu,
Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiiliği,
Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği,
İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular.

TAZMİNAT HUKUKU AVUKATI İZMİR
Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.

GAYRİMENKUL HUKUKU AVUKATI İZMİR
Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
Önalım (Şufa) davası,
Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
Hukuki danışmanlık.

MİRAS HUKUKU AVUKATI İZMİR
Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
Mirasta tenkis davası,
Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.

MEDENİ HUKUK AVUKATI İZMİR
Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,
Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,
Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,
Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı.

ŞİRKETLER HUKUKU AVUKATI İZMİR
Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti,
Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,
Ticaret ve rekabet hukuku,
Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,
Hukuki danışmanlık.

İŞ HUKUKU AVUKATI İZMİR
İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
Avukatlık danışma hizmetleri.

Google Etiketler: İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir En İyi Ceza Avukatları, İzmir Avukat Boşanma, İzmir Hukuk Büroları, İzmir İcra Avukatları, İzmir Tazminat Avukatları, İzmir Trafik Kazası Avukatı, Ölümlü Trafik Kazası Avukatları, Trafik Kazalarında Uzman Avukat, Ünlü Ağır Ceza Avukatları İzmir, İş Kazası Avukatı İzmir